Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)
การเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
การประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร
กิจกรรมจิตอาสาเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3261 นายอนุสิทธิ์ ตั้งปณิธานนธ์ ข้อพิพาททางสาธารณะ ตามโฉนดที่ดิน 29293 ตำบลคำอาฮวน และโฉนดที่ดิน 32876 2021-01-16 09:56:51
3260 โรงงานน้ำตาลสหเรือง ส่งกลิ่นเหม็น 2021-01-09 19:26:27
3259 การจัดการขยะ มีคนแอบเอาขยะมาทิ้ง 2021-01-02 19:52:27
3258 อสม จังหวัดมุกดาหาร เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงไม่กักตัว 2021-01-02 09:47:07
3257 นางเหวย นาโสก คนข้างบ้านชอบเผาขยะ สร้างมลพิษ 2020-12-29 11:03:13
3256 กรมทางหลวงชนบท ถนนเส้นคำป่าหลาย-หว้านใหญ่ 2020-12-19 10:48:40

นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุดปี 2563)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com