Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
นายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2/25
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำป
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3173 โรงงานลูกชิ้น​สมศักดิ์​ กลิ่นเหม็นจากโรงงานลูกชิ้น 2020-02-19 21:26:02
3172 นางนิรา บวรกิจเจริญนนท์ เงินกู้นอกระบบ ร้อยละ10 2020-02-17 15:31:24
3171 นายคงศรีรัตนวงศ์ รับซื้อยางในที่ชุมชนยางส่งกลิ่นเหม็น 2020-02-03 11:11:20
3170 มลภาวะทางอากาศ โรงงานอิฐมอญบริเวณกลางชุมชนอรุณรังษี 2020-01-31 08:44:09
3169 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดงหลวง ตัดมิเตอร์ไฟของผู้ใช้ไฟโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า 2020-01-28 22:49:44
3168 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดงหลวง ตัดมิเตอร์ไฟของผู้ใช้ไฟโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้า 2020-01-28 22:49:42

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com