Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
การเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร
การประชุมพ่อค้าแม่ค้าซอยกลาง หลังโรงพยาบาลมุกดาหาร
กิจกรรมจิตอาสาเตรียมถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3236 ทางหลวงชนบท ขอให้เจาะท่อระบายน้ำ 2020-08-11 12:30:20
3235 เทศบาลมุกดาหาร กลิ่นขี้หมูเยี่ยวหมู เสียงรบกวน 2020-07-21 10:39:56
3234 นายเเดน ชาวเขา ขอความช่วยเหลือ 2020-07-16 14:44:38
3233 กระทรววการคลัง ไม่ได้รับความเปนธรรมจากระบบคัดกรอวของกระทรวงการคลัง ไม่ได้รับสิทธ์ใดๆในการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในโคลงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโคสิท 2020-07-09 01:39:59
3232 อบต.โพนงาม น้ำไม่ไหล 2020-06-29 11:49:58
3230 เทศบาลตำบลนาโสก ต.นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร น้ำประปา ม.16 บ้านเหล่าป่าเป้ด ไม่ไหลและไหลไม่แรง 2020-06-22 17:39:51

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com