Untitled Document
วัฒนธรรมองค์กร : ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตโปร่งใส ใฝ่ใจพัฒนา
Login : ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com
mukdahan@moi.go.th
โทรศัพท์ : 042 611 330
โทร.สป. : 49147
daily hits
เริ่มใช้ 1 กันยายน 2555
 
 
[เก่า]
คลิกเพื่อเลือกชมภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่​ 7/2562​
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78"
ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์ในประเด็นความสำเร็จการบริหารจัดการขยะ
อ่านทั้งหมด >>
ดูข่าวทั้งหมด >>
อ่านทั้งหมด >>
ลำดับ ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน วันที่
3153 เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด/พมจ ไม่ได้รับความเป้นธรรมในการส่งเอกสาร เจ้าหน้าที่ทำหาย แล้วไล่ไปกรอกใหม่ 2019-10-17 09:25:31
3152 เงินอุดหนุน/พมจ เงินอุดหนุน ไม่มีข้อมูลในระบบ 2019-10-15 13:23:48
3151 องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนลาดยาง ทางเข้า - ออก หมู่ที่ 3บ้านนาสะโน ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 2019-09-10 07:35:04
3150 กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็ก 2019-09-05 10:35:26
3149 กรรมการหมู่บ้าน การเก็บเงินคนตาย 2019-09-03 14:54:16
3148 กรมบัญชีกลาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2019-08-31 22:43:03

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
คณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดมุกดาหาร

สารบัญ | เนื้อหาแผนป้องกันฯ
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
มาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริต
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปราบปรามทุจริตจังหวัด
ตัวชี้วัดตรวจสอบภายใน
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
พนักงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลวิทยาเขตมุกดาหาร
รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์
 
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ Please give feedback about our service and our website
 
pollcode.com free polls
 
VDO แนะนำจังหวัด (ล่าสุด เมษายน 2559)
VDO เขตพัฒนาเศรษฐกิจมุกดาหาร
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
> เรียนรู้อาเซียนก่อนปี 2558
> ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
   อาเซียน
> ไทยกับอาเซียน

admin | ร้องเรียน | เรื่องร้องเรียนทั้งหมด |

  เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th
ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โทร/แฟกซ์ 042 611 330
E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com