แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
   รายละเอียด ดาวน์โหลด