KM การจัดการความรู้ เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 3/2564 เรื่อง การยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท. ครั้งที่ 2 /2564 เรื่อง เทคนิคการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.ครั้งที่ 1 /2564 เรื่อง การจัดทำงบประมาณและการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง KM 8T
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง KM 8T
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง KM 8T
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ กรม สถ.
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด