คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน การยื่นขอรับนำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือปฏิบัติงาน การรับเรื่องร้องเรียน กรณีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประกอบการอุตสาหกรรม และการทุจริตประพฤติมิชอบ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รวมกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการลา การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลาสำหรับข้าราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการดูแลและพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน เพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ
   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง คู่มือคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง สำนักงาน ก.พ.
   รายละเอียด ดาวน์โหลด