Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3239
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  เบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ล่าช้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วพิพัฒน์ก่อสร้าง โดยนายณัฐพล ไตรพิพัฒน์ ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคล ได้เป็นคู่สัญญาจ้างเลขที่ 1/2563 กับสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร สัญญาจ้างเหมา ขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดสระ และขุดคลองไส้ไก่ มูลค่าสัญญางาน 1,215,900บาท ตามเอกสารสัญญาจ้าง บัดนี้ทางห้าง ฯ ได้บันทึกส่งงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่13 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบันทางห้างยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย ติดต่อสอบถามกับหน่วยงานในการตรวจรับงาน ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน ซึ่งจะติดปัญหาอื่นๆ ก็ไม่ได้รับหนังสือจากหน่วยงานดังกล่าว ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้าในครั้งนี้ ทางห้างเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ต้องนำเงินไปจ่ายหนี้ที่เอามลงทุนในงานโครงการดังกล่าวและทำให้ ห้าง ขาดสภาพคล่อง ที่จะบริหารโครงการที่อื่นๆอีกทำให้งานโครงการอื่นได้รับผลกระทบอีกด้วย อยากให้ศูนย์ดำรงธรรม ช่วยตรวจสอบ การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างด้วย ยิ่งถ้าปล่อยเวลาเนินนานจะทำให้ ทางห้างได้รับผลกระทบมากขึ้นอีก จึงใคร่ขอความเป็นธรรมในการเบิกจ่ายค่าจ้างด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ลงชื่อ ณัฐพล ไตรพิพัฒน์ ตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ
  วันที่ร้องเรียน : 2020-08-28 22:05:22
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.47.192.37
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้