Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3236
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ทางหลวงชนบท
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอให้เจาะท่อระบายน้ำ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องจากมีการวางท่อระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบใน อยากให้ทางโครงการเจาะท่อระบายน้ำจากบ้านเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของโครงการฯที่วางใหม่ เพราะเวลาฝนตก น้ำไม่สามารถระบายออกจากบริเวณบ้านได้
  วันที่ร้องเรียน : 2020-08-11 12:30:20
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 118.172.48.63
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้