Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3178
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอร้องทุกข์เพิ่มจำนวนนักเรียนห้องพิเศษ MEP โรงเรียนมุกดาหาร เพิ่มเติม ปี 2563
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ตามที่โรงเรียนมุกดาหาร ได้เปิดรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ MEP ในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวนห้องละ 30 คน ที่มีจำนวนที่รับเข้าเรียนห้องเรียนละ 30 คน ทำให้นักเรียนมีความสนใจเข้าเรียนจำนวนมาก เพราะเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพทางการศึกษาและความต้องการในการพัฒนานักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ และเนื่องจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหาร ได้ยุบการเรียนการสอนห้องเรียน EDUCATION HUB ทำให้นักเรียนที่มีความสนใจเรียนด้านภาษาอังกฤษต้องหาที่เรียนจำนวนมาก และทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้โรงเรียนมุกดาหาร มีจำนวนนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ จำนวน 30 คน ทางโรงเรียนมุกดาหาร จึงได้กำหนดให้มีจำนวนรับนักเรียนเข้าเรียนประเภทโควตา จำนวน 10 คน และจำนวนรับประเภทสอบคัดเลือก จำนวน 20 คน เท่านั้น ทำให้มีผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือก ได้ลำดับ สำรองจำนวนมาก ที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามหลักเกณฑ์และปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนที่ต้องส่งบุตรไปเรียนในโรงเรียนอื่น และจังหวัดอื่น จึงขอร้องทุกข์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารที่กำกับนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียนมุกดาหาร ได้เพิ่มจำนวนรับนักเรียนห้องพิเศษ MEP เพิ่มเติม จากเดิมจำนวน 30 คนต่อห้องเรียน เพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือก ที่มีรายชื่อสำรองทั้งหมด เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ ที่จะทำประโยชน์ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อจังหวัดมุกดาหารและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
  วันที่ร้องเรียน : 2020-03-18 17:48:41
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 61.90.39.99
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้