Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3132
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  1.การประปาส่วนภูมิภาค 2.เทศบาลเมืองมุกดาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูม
  เรื่องร้องเรียน :
  1.ท่อประปาใต้ดินแตก ชำรุด 2.ระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนนท่าเรือชำรุด
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เรียนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระผมในนามของราษฎรประชาชนชาวมุกดาหารที่อาศัยอยู่ ณ โครงการกัลยกร 9 ถนนท่าเรือ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร มีความเดือดร้อนและรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรเข้าออกจากบริเวณที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงของการสูญเสียและเผชิญเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงขอความเมตตากรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยดำเนินการป้องกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ 1.ซ่อมแซมท่อน้ำประปาใต้ดินที่แตกชำรุดและมีน้ำไหลนอง ขัง ทำให้ถนนบวม ชำรุดเสียหาย มีเหล็กเส้นโผล่ บริเวณปากทางแยกเข้าโครงการฯ (หน้าบ้านเลขที่ 12/5 ถ.ท่าเรือ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2.ไฟสาธารณะส่องสว่างชำรุด (หมดอายุการใช้งาน) จำนวน 3 จุด 2.1 ไฟส่องสว่างบริเวณหัวสะพานท่าเรือ(ที่ทิ้งขยะริมถนน)(โคมไฟ LED) 2.2 ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 12/2 ถ.ท่าเรือ (โคมไฟ LED) 2.3 ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 12/6 ถ.ท่าเรือ(ฟลูออเรสเซนต์) ขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ด้วยจิตคารวะ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-05-21 09:37:19
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 125.24.152.126
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้