Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3131
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ประธานสภา
  เรื่องร้องเรียน :
  ผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองช่าง มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีเทศบาลตำบลนาโสกเป็นคู่สัญญาจ้าง
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ประธานสภา ผู้อำนวยการกองช่าง มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีงานก่อสร้างที่เทศบาลตำบลนาโสกเป็นคู่สัญญา การก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาจ้าง ผมมีภาพถ่ายประกอบชัดเจนประธานสภาแต่งชุดคนงานก่อสร้างมาเทคอนกรีตด้วยตนเอง หวังเป็นอย่ายิ่งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2019-05-16 10:28:58
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 118.172.31.194
  ขอข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดสัญญาด้วยครับว่าเป็นโครงการใด โครงการก่อสร้างอยู่ในช่วงใด เลขที่เท่าใด หากมีเป็นข้อมูลรูปภาพหรือเอกสาร สามารถส่งมาได้ที่ E-mail : justice_muk@hotmail.com เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 22 พฤษภาคม 2562
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้