Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3129
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  เรื่องร้องเรียน :
  น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  เนื่องด้วยในหน้าแล้งของทุกปีน้ำประปาในหมูบ้านไม่เพียงพอ หรือไม่ไหลเลยเพราะประปาหมู่บ้านที่ใช้อยู่ ใช้มาเป็นเวลานานและในหน้าฝนบางครั้งที่น้ำออกมาเหมือนมีสนิมหรือตะกอนออกมาด้วย ทำให้ไม่สามารถนำมาอุปโภค บริโภคได้ อีกทั้งผู้นำชุมชนได้ขุดเจาะประปาเพิ่มหลายที่ก็ไม่เป็นผล จึงอยากร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยลงไปตรวจสอบด้วย เพราะตอนนี้คนในชุมชนเดือดร้อนมาก
  วันที่ร้องเรียน : 2019-04-21 18:09:45
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.230.4.249
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้