Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3117
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  องค์การโทรศัพท์มุกดาหาร (TOT) มุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ถอนเสาไฟฟ้าแล้วไม่ถมดินกลับสภาพเดิม
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ด้วยพื้นที่ของบ้านข้าพเจ้าเดิมทีให้องค์การโทรศัพท์มุกดาหารเช่าพื้นที่ เพื่อติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ แต่ปัจจุบันได้ยกเลกสัญญาญกันแล้ว ทำให้ TOTได้มาถอนเสาสัญาณออก แต่ร่องรอยสภาพการรื้อเสาสัญาณและเสาไฟฟ้าออกนั้น ไม่ได้กลบถมหลุมเสาไฟให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งมีความลึกประมาณ 1.8 เมตร ทำให้อาจเกิดอันตรายแกบุคคลในบ้านและใกล้เคียง จึงเรียนทางท่านมาเพื่อประสานทาง TOT ให้มาถมหลุมเสาไฟดังกล่าวให้ด้วย หรือจะต้องให้ทางเจ้าบ้านเป็นผู้กลบถมดินเองประการใดก็ให้แจ้งให้ทราบด้วย ครับ ถ้าหากเขาแจ้งว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินต้องถมดินเองก็จะได้ทราบ แต่กระผมคิดว่ามันควรเป็นหน้าที่ของผู้เช่าที่ควรปรับสภาพพื้นที่ให้คงเดิมก่อนเช่าครับ มันมีความลึกถึง1.8 เมตร เป็นอันตรายแน่นอนครับเป็นการกำลังอันประทาทอาจทำให้เกิดอันตรายได้ครับ
  วันที่ร้องเรียน : 2019-03-09 13:37:04
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 171.4.90.123
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้