Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3098
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การประปาส่วนภูมิภาค
  เรื่องร้องเรียน :
  ท่อน้ำใต้พื้นถนนรั่วซึม
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ด้วยบริเวณถนนหน้าบ้านข้าพเจ้า เลขที่ 12/8 ถนนท่าเรือ ต.มุกดาหาร มีการรั่วซึมของท่อน้ำประปา ทำให้มีน้ำขัง ถนนลื่น เปียก ชุ่ม บวมน้ำ อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายทำให้ไม่มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการอาจได้รับความเสียหาย จึงขอความกรุณาการประปาส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ได้มาแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน โดยการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนท่อที่มีความชำรุด รั่วซึมที่อยู่ใต้พื้นผิวถนนให้ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง
  วันที่ร้องเรียน : 2018-12-12 22:32:39
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 58.9.42.172
 
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน :
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้