Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3072
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  เทศบาลตำบลคำอาฮวน
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอความกรุณสร้างถนนด่วน
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ถนนไม่มีการเปลี่ยนแปลงสร้าวถนนให้ด้วยคะไม่มีทางเข้าออกแล้วจะให้พวกเราทนอยู่ในสภาพแบบนี้อีกนานไหมแจ้งไปแล้วยอกว่าถนนนี้ไมีคนใช้แล้วคนที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้เปนตัวอะไรรบกแจ้งด้วยคะ
  วันที่ร้องเรียน : 2018-07-17 14:41:24
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 58.9.230.47
  ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน กรุณาระบุสถานที่เฉพาะเจาะจงหรือบริเวณพื้นที่ที่ร้องเรียนให้ชัดเจน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อที่จะได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ร้องทุกข์ได้
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 18 กรกฎาคม 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้