Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 3003
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  ศูนย์บ.เอไอเอส มุกดาหาร (หน.นิรมิตร)
  เรื่องร้องเรียน :
  ฟ้าผ่าลงเสาเอไอเอส ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ชาวบ้านชำรุดเสียหาย พร้อมทั้งต้องการให้รืั้อถอนเสาเอไอเอสออกจากชุมชนฯ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  ฟ้าผ่าลงเสาเอไอเอส ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชาวบ้านพัง ต้องการให้บ.เอไอเอส ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย (เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ) จากฟ้าผ่าเสาเอไปเอสในหมู่บ้านระยะห่างจากเสา 500 เมตร และต้องการให้รื้อเสาออกจากชุมชนเนื่องจากก่อสร้างไม่ได้ทำประชาพิจารณ์คนในชุมชน ชาวบ้าน ม.12 บ้านบัวระภาเหนือ ฯ เบื้องต้น ข้าพเจ้าพร้อมชาวบ้านได้ติดต่อศูนย์ ทางศูนย์ได้ส่งตัวแทนเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2560 และทางเจ้าหน้าที่ (คุณนิรมิตร) ได้ติดต่อประสานงานกับตัวแทนชาวบ้าน สรุป ให้ชาวบ้านหลังที่ได้รับความเดือดร้อนไปซ่อมแซมอุปกรณ์ แนบรูปภ่าพ ใบเสร็จ สำเนาบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อคุณนิรมิตจะดำเนินไปทำเรื่องเบอกจ่ายศูนย์ ฯ แต่ทางชาวบ้านได้ทวงถามคชจ.และการดำเนินการ เบื้องต้นมาโดยตลอด (เอกสารแนบ) ทางศูนย์ได้เลื่อนนัดหมายกับชาวบ้านผลัดวันประกันพรุ่งตลอด ที่ชาวบ้านหมู่ 12 บ้านบัวระภาเหนือ ฯ ต้องการให้ชดใช้ค่าเสียหายและรื้อถอนเสาออกจากชุมน เนื่องจากประชาชนมีความเสี่ยงต่อการได้รับคลื่น ทำให้เป็นอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งสอบถามกันในระแวกหมู่บ้าน คือทางบ.เอไปเอสไม่ได้ขออนุญาตและทำประชาพิจารณ์ในการติดตั้งเสาสัญญาญโทรศัพท์ ซึ่งได้แจ้งศูนย์แล้วแต่เงียบเฉย ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากศูนย์ดำรงค์ธรรมจ.มุกดาหาร ข้าพเจ้าและชาวบ้าน หมู่ 12 จะยื่นเรื่องต่อ กสทช.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป
  วันที่ร้องเรียน : 2017-10-30 12:55:32
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 110.164.177.105
  -จังหวัดอุบลราชธานีแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 2 อุบลราชธานี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่พร้อมรายงานผลให้ทราบว่าได้ส่งเรื่องร้องทุกข์ของ นางณัฏฐ์ธนิน พันธ์อ่อน ให้ส่วนงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช ภาค 2 (ขอนแก่น) ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (เอกสาร 3) -เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารได้โทรศัพท์ ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการกับสำนักงาน กสทช. ทราบว่า สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งให้ผู้ร้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบเรื่องร้องเรียน แต่ได้ล่วงพ้นเวลาจัดส่งข้อมูลแล้วปรากฏว่า ผู้ร้องไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงส่งคืนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนนำไปร้องเรียนใหม่
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 14 กุมภาพันธ์ 2561
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้