Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2971
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  กลุ่มผู้ขายสินค้าตลาดราตรี
  เรื่องร้องเรียน :
  การออกมาตั้งแผงขายของก่อนกำหนดเวลา
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าในถนนคนเดินตลาดราตรี ออกมาตั้งแผง หรือรถเข็นขายสินค้า ก่อนเวลาอันควร ที่พบวันนี้เอารถเข็นออกมากั้นถนนตั้งแต่ 14.00 น.หน้าธนาคารกรุงไทย จึงทำให้รถยนต์ที่ไปจอดเพื่อติดต่อกับธนาคาร ไม่สามารถออกได้ สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้ถนนแถวนั้นเป็นอย่างมาก ท่านควรเข้มงวด เอาใจใส่ในกฎกติกาหรือข้อตกลงในการตั้งวางแผงจำหน่ายสินค้าในพื้นที่นั้น เนื่องจากถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักในการมาติดต่อกับส่วนราชการต่างๆ
  วันที่ร้องเรียน : 2017-04-18 00:34:41
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 49.48.79.216
  จังหวัดมุกดาหารพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายลักษณะบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๑ แต่ข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นการกล่าวหาผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ทำความผิดทางอาญา จึงดำเนินการ ดังนี้ 1.ส่งเรื่องร้องเรียนให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร/ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร รับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป แล้วรายงานผลให้จังหวัดมุกดาหารทราบภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 2.ส่งเรื่องร้องเรียนให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารรับทราบไว้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 25 ตุลาคม 2560
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้