Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2404
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องทุกข์
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร
  เรื่องร้องเรียน :
  ขอใช้ไฟฟ้า
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  อยากร้องทุกข์ถึงเรื่องขอใช้ไฟฟ้า คือ ดิฉันเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนนิคม มาสร้างบ้านที่ซ.นิติรัฐ ปรากฎว่าในสร้างบ้านก็ขอใช้ไฟชั่วคราว ในการคิดหน่วยค่าไฟก็แพงกว่า สองเท่า พอเสร็จแล้วมาขอใช้ไฟฟ้าถาวรในรูปแบบ 3 เฟส แล้วให้เคาไปตรวจ เขาบอกว่าต้องขยายอาณาเขตเพราะบ้านอยู่ในซอย เลยถามไปว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่ เสาไฟฟ้าต้นละ 17000-18000 แล้วต้องใช้สามเสา ลองคูณดูแล้ว จะตกอยู่ที่ราคา 50000 + 16000(ราคาหม้อ) เป็นเงินประมาณ 60000-70000บาทเลย ติดต่อเพื่อนที่วิทลัยการอาชีพมาตั้งเสาให้เพราะไม่มีเงินถึง 60000-70000 แล้วไปขอใช้ไฟธรรมดาแทน เพราะไฟฟ้าชั่วคราวหน่วยละ 7 บาท แต่ปกติหน่วยล่ะ 4 บาท จึงเสียค่าไฟแพงทุกเดือนต้องใช้ไฟมาก พอไปขอไฟธรรมดากลับได้รับคำตอบว่าต้องขยายเสียเงินหลายหมื่อนเหมือนเดิม เลยอยากถามว่าประชาชนแบบดิฉันจะทำอย่างไรดี ในเมื่อไม่มีเงินในการไปเสียค่าขยายไฟเยอะๆแบบนี้ และถามเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า(นางสาวรุ่งรพี เจริญศรีทุกครั้งก็เหมือนเคาตอบแบบไม่พอใจ หน้าตาก็ไม่รับแขก ซึ่งดิฉันก็ถือว่าเป็นลูกค้าคนหนึ่งไม่ใช่หรือค่ะ เสียค่าไปเดือนล่ะ 4-5 พันตลอด แต่ได้รับคำตอบไม่ให้กำลังใจแล้วยังยั่วโมโหอีก) ตอบว่าก็ใช้ชั่วคราวสิครับ /ค่ะ แล้วดิฉันไม่ใช่คนไทยหรือค่ะ เพราะค่าไฟที่รัฐบาบกำหนด คือ หน่วยล่ะ 4 บาท คือประมาณว่าเลือกทางไหนก็ไม่ได้ คำถามที่ 1 คือหนูไม่มีเงินเสียค่าขยายไฟถึง 5-7 หมื่น จะทำอย่างไรค่ะ 2.ถ้าไม่มีเงินหนูจะต้องเสียค่าไฟถึงหน่วยล่ะ 7 บาทเลยหรอค่ะ 3.แล้วเครื่องรีดผ้าที่ต้องทำมาหากินราคาหลายแสนจะต้องไม่ใช้เลยหรอค่า เพราะเงินที่ซื้อก็กู้เคมาจ่ายดอกก็เยอะ 4. ถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรค่ะในสภาวะแบบดิฉันเลยคิดว่าชาวบ้านแบบดิฉันคงจะไม่มีเงิน แน่เหตุผลที่ต้องใช้ไฟ 3 เฟส เพราะว่าบ้านดิฉันเป็นร้านซักผ้า ร้านเก่าเช่าเคาที่ในเมืองแล้วคิดว่าออกมาสร้างบ้านเองดีกว่า เพราะปัญหาเรื่องการใช้เครื่องรีดผ้า เพราะซื้อมาราคาเป็นแสนแสน แต่ต้องใช้ไฟ 3 เฟสคนทำมาหากิน ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ในการขับเคลื่อน จึงต้องออกมาทำบ้านที่ซ.นิติรัฐ แต่มาทำบ้านก็เจอปัญหาค่าขยายไฟแพงมาก แล้วอยากทราบว่าชาวบ้านตาดำๆ แบบดิฉันจะหาเงินที่ไหนมาทำค่ะ จึงอยากร้องทุกเพื่อเข้ามาช่วยเหลือ
  วันที่ร้องเรียน : 2014-03-21 16:57:20
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 223.205.234.146
  จังหวัดได้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารรายงานสรุปผล ดังนี้ ๒.๑ ผู้ร้องเรียนได้ขอใช้ไฟฟ้าในนามนายตรีวุฒิ ศิริดำรง ขอใช้ไฟฟ้ากับบ้านเลขที่ ๕๕ ชุมชนศรีพัฒนา ๒ ซอยนิติรัฐ ถนนเมืองใหม่ เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร การที่จะติดตั้งมิเตอร์ไฟถาวรได้จะต้องปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามทางสาธารณะ ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร โดยประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมเป็นเป็นเงิน ๔๔,๒๑๘.๘๒ บาท (สี่หมื่นสี่พันสองร้อยสิบแปดบาทแปดสิบสองสตางค์) และผู้ร้องยังไม่ชำระเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบันได้เกินกำหนดยืนราคาแล้ว ๒.๒ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลาบ่ายโมง ผู้ร้องได้เข้ามาติดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหาร เจ้าหน้าที่บริการและผู้บริหารได้แนะนำชี้แจงด้วยดี ซึ่งปัจจุบันได้อนุโลมให้ผู้ร้องใช้ไฟฟ้า.นประเภทชั่วคราว โดยผู้ร้องดำเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าไปตามทางสาธารณะประโยชน์เอง ๒.๓ การปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า(ขยายเขต) ไปตามทางสาธารณะประโยชน์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงวนสิทธิในการดำเนินการ หากแต่การลงทุนผู้ขอใช้ไฟฟ้า ท้องถิ่น หรืออื่นๆ สามารถลงทุนได้ ดังนั้น สถานที่ขอใช้ไฟดังกล่าว หากผู้ร้องประสงค์จะใช้ไฟฟ้าในประเภทถาวรแล้ว จะต้องขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปและ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการใหม่ รวมเป็นเงิน ๔๖,๗๓๙.๗๔ (สี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน นับจากวันที่แจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ จังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผู้ร้องอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารและควรได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้แจ้งให้เทศบาลเมืองมุกดาหารพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : ึ7 พค 57
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้