Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
 
ลำดับที่ : 2384
 
  ประเภทการร้องเรียน : ร้องเรียน
  ผู้ถูกร้องเรียน (ชื่อ-นามสกุล/องค์กร) :
  นายณัฐวัฒน์ เทพคำดี เสมียนตราอำเภอหนองสูง
  เรื่องร้องเรียน :
  ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ีราชการ
  รายละเอียดการร้องเรียน :
  นายณัฐวัฒน์ เทพคำดี เสมียนตราอำเภอหนองสูง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ีราชการ บางวันมาทำงาน 1-2 ชั่วโมงก็กลับ บางวันไม่มาเลย เป็นอย่างนี้เป็นประจำ สัปดาห์หนึ่งโดยเฉลี่ยจะมาทำงานประมาณ 5-6 ชั่วโมง ทำให้พี่น้องประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวก ขอให้ผู้มีอำนาจดูแลด้วย
  วันที่ร้องเรียน : 2013-11-26 09:07:28
  IP Address ของผู้ร้องเรียน : 1.1.135.204
  ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารรายงานว่า นายณัฐวัฒน์ เทพคำดี มีสุขภาพไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัวต้องไปพบแพทย์อยู่เป็นประจำ และต้องเดินทางติดต่อกับจังหวัดมุกดาหาร เกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงอาจเป็นสาเหตุให้ไม่พบตัวปฏิบัติงานที่ทำงานปกติ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การยืนยันสอดคล้องกันว่า ได้มาติดต่อราชการกับผู้ถูกร้อง อยู่เป็นประจำก็ได้รับการบริการ เป็นอย่างดี มิได้มีปัญหาอุปสรรคประการใด จึงเห็นว่า ผู้ถูกร้องมิได้ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการให้ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด และอำเภอหนองสูง ได้กำชับให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยเคร่งครัดแล้ว
  วันที่ตอบข้อร้องเรียน : 28 กค 57
 
  สั่งพิมพ์หน้านี้