Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2392 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้ามุกดาหาร เสาไฟฟ้าหลังวัดอรุณฯ 2014-01-19 19:12:06 รายละเอียด

2391 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนชำรุดมาก ถนนชำรุดมาก 2013-12-21 10:10:55 รายละเอียด

2390 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ประปา น้ำประปาไหลเบามาก 2013-12-21 10:07:50 รายละเอียด

2389 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้าน ไม่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน 2013-12-14 19:53:09 รายละเอียด

2388 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเทศบาลตำบลคำอาฮวน เดือนร้อนจากปัญหาควันเผาถ่าน 2013-12-07 10:37:04 รายละเอียด

2387 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร การออกใบประทวนของเจ้าหน้าที่ อคส. และการขึ้นเงินกับ ธกส. มีความล่าช้า 2013-12-06 22:23:13 รายละเอียด

2386 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ถนนชำรุดเริ่มตั้งแต่บ้านนาคำน้อย เทศบาลตำบลบ้านแก้ง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ถึงบ้านภูล้อม ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 2013-12-02 13:07:03 รายละเอียด

2385 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะไม่ทราบว่าใครเหมือน ถนนชำรุดเสียหายมาก 2013-11-29 11:44:59 รายละเอียด

2384 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายณัฐวัฒน์ เทพคำดี เสมียนตราอำเภอหนองสูง ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ีราชการ 2013-11-26 09:07:28 รายละเอียด

2380 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(เพราะไม่แน่ใจว่าอยู่ในความรับผิดชอบของ ถนนชำรุดเสียหาย 2013-11-24 16:38:28 รายละเอียด

2379 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้านขาย ปาท่องโก๋ ทุกข์ กับกลิ่นเหม็นไหม้ น้ำมันที่ใช้ทอดปาท่องโก๋ 2013-11-24 15:16:38 รายละเอียด

2378 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) แอบตั้งบ่อนเล่นการพนัน มีการตั้งบ่อนการพนันบริเวณบ้านเหมืองบ่าอยู่บ่อยครั้ง เป็นลักษณะบ่อนวิ่ง 2013-11-13 21:25:43 รายละเอียด

2377 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร กลิ่นและควันเผาถ่าน 2013-11-12 09:42:32 รายละเอียด

2376 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นาย วิชัย สารครศรี ตำแหน่งนิติกร เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ทำผิดกฎหมาย 2013-11-01 22:07:15 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 496 ถึงเรคคอร์ด 500 จากทั้งหมด 500
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์