Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2454 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ การจัดซื้อจัดจ้าง 2014-08-18 09:55:14 รายละเอียด

2452 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เผ่าถ่านอยู่ตาดแคน ซ.10 เผ่าถ่านอยู่ ซ.ตาดแคน 10 2014-08-17 12:07:28 รายละเอียด

2451 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้องทุกข์ 1.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 2.เรื่องไฟฟ้าใช้ไฟพิเศษมา 5 ปี ไม่มีหน่วยงานไหนเหลียวแล 2014-08-12 09:35:09 รายละเอียด

2450 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด เด็กนักเรียนถอนเงินในบัญชีเงินฝากไม่ได้ 2014-07-31 13:43:44 รายละเอียด

2448 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ลิงวัดป่าศิลาวิเวกออกอาละวาดลักขโมยสิงของชาวบ้าน 2014-07-31 03:31:58 รายละเอียด

2447 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองช่วงหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ใช้กรวดถมหลุมได้ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ชำรุดเป็นหลุมเหมือนเดิม 2014-07-25 09:06:59 รายละเอียด

2446 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมทางหลวงชนบท ขอความกรุณาซ่อมแซมทางหลวงสายดอนตาล-เลิงนกทา 2014-07-21 06:58:09 รายละเอียด

2445 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาไม่ไหล 2014-07-17 16:40:22 รายละเอียด

2444 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก/ข้าราชการขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและบริการประชาชน/ผู้บริหารขาดความสามารถในการดูแลสาธารณูปโภคในตำบล 2014-07-16 08:28:49 รายละเอียด

2440 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบจ.มุกดาหาร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 2014-07-16 08:17:24 รายละเอียด

2439 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลบางทรายน้อย น้ำประปาบ้านบางทรายน้อยดำมาก 2014-07-15 07:50:59 รายละเอียด

2438 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำท่วม 2014-07-12 05:52:57 รายละเอียด

2437 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมทางหลวงมุกดาหาร น้ำท่วมขังบ้านเป็นเวลานานมากตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 2014-07-12 01:13:57 รายละเอียด

2436 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหาร ถนนชำรุด 2014-07-08 06:03:04 รายละเอียด

2435 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมทางหลวงชนบท มุกดาหาร อยากได้ถนนลาดยางเหมือนหมู่บ้านอื่น 2014-07-05 09:24:11 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 316 ถึงเรคคอร์ด 330 จากทั้งหมด 332
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์