Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2460 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายสิน วันดี บ้านเลขที่ 110 หมู่ 8 ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.น เคลื่อนย้ายหลักหมุดทีดินของตนเอง ล้ำที่ของข้าพเจ้า และเลขหลักหมุดไม่ตรงกับเอกสารที่ดิน 2014-09-02 08:45:25 รายละเอียด

2459 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ตม.มุกดาหาร การเก็บเงินค่าธรรมเนียม กรอกฟอร์ม ตม.6 2014-08-31 00:41:47 รายละเอียด

2458 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) พัฒนาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประธานกองทุนชุมชนอรุณรังษีไม่โปร่งใสในการบริหารกองทุนฯ 2014-08-30 14:13:30 รายละเอียด

2457 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหร่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานมันสำปะหลังส่งกลิ่นเหม็น 2014-08-26 16:01:30 รายละเอียด

2456 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล เรื่องถนนหนทางเป็นหลุมเป็นบ่ออย่างหนัก 2014-08-24 05:10:23 รายละเอียด

2455 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้หญ่บ้านหมู่ 12 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ไม่มีน้ำใช้ 2014-08-22 09:51:44 รายละเอียด

2454 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ การจัดซื้อจัดจ้าง 2014-08-18 09:55:14 รายละเอียด

2452 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เผ่าถ่านอยู่ตาดแคน ซ.10 เผ่าถ่านอยู่ ซ.ตาดแคน 10 2014-08-17 12:07:28 รายละเอียด

2451 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ร้องทุกข์ 1.ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 2.เรื่องไฟฟ้าใช้ไฟพิเศษมา 5 ปี ไม่มีหน่วยงานไหนเหลียวแล 2014-08-12 09:35:09 รายละเอียด

2450 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สหกรณ์การเกษตรหว้านใหญ่ จำกัด เด็กนักเรียนถอนเงินในบัญชีเงินฝากไม่ได้ 2014-07-31 13:43:44 รายละเอียด

2448 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับผิดชอบ ลิงวัดป่าศิลาวิเวกออกอาละวาดลักขโมยสิงของชาวบ้าน 2014-07-31 03:31:58 รายละเอียด

2447 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองช่วงหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ใช้กรวดถมหลุมได้ 2 สัปดาห์ ตอนนี้ชำรุดเป็นหลุมเหมือนเดิม 2014-07-25 09:06:59 รายละเอียด

2446 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมทางหลวงชนบท ขอความกรุณาซ่อมแซมทางหลวงสายดอนตาล-เลิงนกทา 2014-07-21 06:58:09 รายละเอียด

2445 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาไม่ไหล 2014-07-17 16:40:22 รายละเอียด

2444 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) อบต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อจำนวนมาก/ข้าราชการขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและบริการประชาชน/ผู้บริหารขาดความสามารถในการดูแลสาธารณูปโภคในตำบล 2014-07-16 08:28:49 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 271 ถึงเรคคอร์ด 285 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์