Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
2434 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมทางหลวงชนบท มุกดาหาร ถนนชำรุดมาก มาหลายปีแล้ว 5หมู่บ้านเดือดร้อน 2014-07-05 09:02:25 รายละเอียด

2433 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงพยาบาลมุกดารหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลมุกดารหาร 2014-07-05 05:52:19 รายละเอียด

2432 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนลาดยางสายทาง วัดป่านิคมฤธานุสรน์ - บ้านนาสะเม็ง 2014-07-02 05:50:39 รายละเอียด

2431 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สันทัด แข็งแรง ถนนหน้าสาธารณสุขเมืองใกล้บ้านสวนพรเพชรชำรุดมาก เป้นหลุมบ่อ จนไม่มีที่หลบหลุม น้ำที่ถนน ลำบากมาก 2014-06-24 08:19:17 รายละเอียด

2429 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ถนนไม่มีครองน้ำ 2014-06-12 13:42:58 รายละเอียด

2427 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร มาตรวจรักษาดวงตา ไม่มีหมออยู่ปฏิบัติหน้าที่ 2014-06-10 08:46:51 รายละเอียด

2426 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ประปามุกดาหาร นำประปาไม่ไหลและไหลไม่แรง 2014-06-05 11:34:10 รายละเอียด

2425 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 หมู่ 3 ว่าที่ สท. ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุก 1.บกพร่องในทางความประพฤติ ความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง 2.ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพล ทางอันธพาลหรือทางทุจริต 2014-05-30 15:52:24 รายละเอียด

2424 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.9 กรรมการโครงการ SML 1.หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน 2.เมาสุรา เสียกิริยาบ่อยครั้ง ไม่เหมาะสมภาวะผู้นำ 3.ทุจริตเงินโครงการ SML จัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ 2014-05-27 14:05:37 รายละเอียด

2423 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ม.9 กรรมการโครงการ SML 1.หย่อนสมรรถภาพในการทำงาน 2.เมาสุรา เสียกิริยาบ่อยครั้ง ไม่เหมาะสมภาวะผู้นำ 3.ทุจริตเงินโครงการ SML จัดซื้อจัดจ้างโดยมิชอบ 2014-05-27 14:05:22 รายละเอียด

2422 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหารและจังหวัดมุกดาหาร ไฟฟ้าดับบ่อยมากตามข้อร้องเรียนที่ 2420 2014-05-21 11:09:18 รายละเอียด

2421 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ถนนศรีบุญเรืองชำรุดซ้ำๆ ถนนศรีบุญเรืองชำรุด 2014-05-19 15:39:49 รายละเอียด

2420 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุกดาหาร ไฟฟ้าดับบ่อยมาก 2014-05-11 19:05:37 รายละเอียด

2419 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้ามุกดาหาร ไฟฟ้าตกบ่อยมากm 2014-05-08 16:37:42 รายละเอียด

2418 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาสีนวน ร้องเรียน/แจ้งเบาะแสนายกเทศมนตรีตำบลนาสีนวนกระทำการฝ่าฝืนมาตรา 73 แห่ง พ ร บ. เทศบาล2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 2014-05-06 11:50:55 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 256 ถึงเรคคอร์ด 270 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์