Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3071 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงมุกดาหารและนางสุพิน สลางสิงห์ ่ให้แก้ไขด้วยข้อกฎหมายทางหลวงฉบับของพ.ศ2535(26ปึแล้วที่ต้องทำตาม) ทำผิดซ้ำๆและบ๋อยๆเอาเขตถนนทำร้านค้าถาวรตรงถนนสายม.ห3029ทางขึ้นอุทยานภูหมู 2018-06-24 08:25:14 รายละเอียด

3070 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ถนนสายนาอุดม-ด่านยาว ช่วงระหว่างบ้านสมสะอาดไปบ้านคำไหล ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่ฝนตกน้ำท่วมขัง สัญจรไปมาลำบากมาก 2018-06-08 08:50:51 รายละเอียด

3069 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลผึ่งแดด ไฟฟ้ารอบหมู่บ้านไม่มี 2018-06-06 19:11:50 รายละเอียด

3068 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) บริษัทรับเหมาที่ดูแลทางทำถนนเส้นวงแหวนรอบใน บริษัทรับเหมาที่ดูแลทางทำถนนเส้นวงแหวนรอบใน 2018-06-05 13:38:31 รายละเอียด

3066 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชยบทและเทศบาลมุกดาหาร ถนนชำรุดเสียหาย 2018-06-02 20:26:42 รายละเอียด

3065 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุ่ง ม.4 น้ำประปาน้ำใช้ครับ 2018-05-28 21:58:15 รายละเอียด

3064 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทสบาลตำบลผึ่งแดดและผู้ใหญ่บ้านบ้านนาคำหมู่ที่5 ไฟส่องสว่างและถนนภายในหมู่บ้านชำรุดทรุดโทรมหนักครับ 2018-05-28 21:50:11 รายละเอียด

3063 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นางอรดี ประสบสุข ปัญหาท่อระบายน้ำ 2018-05-24 13:40:55 รายละเอียด

3062 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน และเทศบาลตำบลคำอาฮวน แจ้งความคืบหน้า การก่อสร้างถนนในซอยพัฒนาการ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างถาวร 2018-05-21 16:17:30 รายละเอียด

3061 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โครงการชลประทานมุกดาหาร ขุดลอกคลงส่งน้ำอ่างห้วยสิงห์ 2018-05-21 09:56:51 รายละเอียด

3060 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานที่ดินมุกดาหาร การออกโฉนดที่ดิน 2018-05-14 16:46:32 รายละเอียด

3059 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานทางหลวงชนบทมุกดาหาร ถนนชำรุด 2018-05-13 12:04:56 รายละเอียด

3058 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้า การขอขยายไฟฟ้าไม่คืบหน้า ยาวนานถึง10ปี 2018-05-09 18:23:03 รายละเอียด

3057 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับงานก่อสร้าง งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและทางข้ามอ่างเก็บน้ำ ไม่ได้มาตรฐาน 2018-05-09 16:32:42 รายละเอียด

3056 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมประชาสงเคราะห์ ถนนชำรุดเสียหาย 2018-04-20 21:13:34 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 332
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์