Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3057 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่รับงานก่อสร้าง งานก่อสร้างประตูระบายน้ำและทางข้ามอ่างเก็บน้ำ ไม่ได้มาตรฐาน 2018-05-09 16:32:42 รายละเอียด

3056 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมประชาสงเคราะห์ ถนนชำรุดเสียหาย 2018-04-20 21:13:34 รายละเอียด

3055 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นาง หนูเขียว บุตรเนียม กลิ่นเหม็นจากการรับซื้อยางพาราในหมู่บ้าน 2018-04-18 21:11:53 รายละเอียด

3054 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงมุกดาหาร ตั้งตลาดนัดตรงสี่แยกถนนทางตรงม ห.3029ถนนเส้นนี้ได้รื้อถอนแล้ว แต่เหลือตรงถนน มห3037แยกทล212ไม่มีการรื้อถอนออกและยังมีการต้ังแผงค้าขายเปิดขายทุกวันเช้าถึงค่ำ ยังมีการสร้างห้องเก็บของอยู่ริมถนนส 2018-04-18 11:11:07 รายละเอียด

3053 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลผึ่งแดด บ้านโนนตูม เรื่องมีชาวบ้านได้เผาถ่านจำนวนมาก ในกลางหมู่บ้าน หรือห่างบ้านคนอื่นน้อยกว่า100เมตร 2018-04-10 22:19:35 รายละเอียด

3052 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงมุกดาหาร กฎหมายคือกฎหมายที่ต้องทำตามมิให้มีผู้ละเมิดกฎ ยังตั้งแผงร้านค้าและสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงทั้งที่กฎหมายทางหลวงมีกฎหมายห้ามทำมาตั้งเเต่พ.ศ2535ไม่ได้มีการรื้อถอนออกจากถนนสายม.ห3037แยกทล212 ทางหลวงโกหกว่าได้แก้ไขแล้วถนนสายนั้นคือถนนเส้นม.ห3029รูปถ่ายแนบส่งให้ทราบและยังมีอีกหลายร้านค้าปลูกสร้าง ที่เอาเขตถนนเป็นร้านค้าส่วนตัวช่วยมารื้อถอนออกจากเขตถนนด้วยเพราะว่าทางหลวงให้ผู้ใหญ่บ้านมาบอกให้ไปถอนร้องเรียนกับอำเภอ ทำในสิ่งที่ถูกยังถูกคุกคามอีกว่าถ้ารื้อสถานที่ตั้งตลาดจะต้องศาลากลางบ้านและร้านค้าประชารัฐที่ทำในที่เขตทางหลวง ผู้ฟ้องมิได้จะเอาสิ่งที่ทำเพื่อส่วนรวมออกแต่ตลาดมาที่หลังและผิดกฎหมายรัฐก้อสมควรรื้อถอนออกจากที่ถนนหลวงตามกฎหมายที่ตั้งมาช้ามิใช่แก้ตัวแก้ไขไปวันวันหนึ่ง 2018-04-09 15:00:09 รายละเอียด

3051 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) โรงงานยางพารา โรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น 2018-03-30 17:53:57 รายละเอียด

3049 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมถนนผ่านหมู่บ้านไม่คืบหน้า 2018-03-28 03:04:20 รายละเอียด

3044 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายหลาวทอง บับภาร เหม็นกลิ่นเผาถ่าน 2018-03-13 19:57:30 รายละเอียด

3043 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ที่เกี่ยวข การปรับปรุงบาทวิถีล้าช้า ทิ้งงานไม่ทำให้เสร็จ 2018-03-10 10:43:33 รายละเอียด

3041 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-23 13:02:38 รายละเอียด

3040 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ถนนลูกรังในความดูแลของ สปก.ทรุดโทรม 2018-02-19 13:47:46 รายละเอียด

3039 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานเกษตรอำเภอคำชะอี เรื่องเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 3,000 บาท และเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,200 บาท 2018-02-14 09:40:35 รายละเอียด

3038 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำในการใช้อุปโภคในครัวเรือนขาดแคลนมาเป็นอาทิตย์ 2018-02-09 22:13:33 รายละเอียด

3037 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่อระบายน้ำริมถนน รพช. เส้นทางอำเภอหนองสูง ถึงอำเภอนิคมคำสร้อย ไม่มีการลอกคูคลองตั้งแต่ทำถนนมาเป็นเวลาเกือบ 10 กว่าปี ทำให้ท่อระบายตื้นเขินเต็มไปด้วยเศษหิน ดินทราย เศษใบไม้ ส่งผลให้น้ำขังเป็นน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นและเป็นแห่ลงเพาะพันธุ์ของยุงชนิดต่างๆ 2018-02-09 15:02:44 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 16 ถึงเรคคอร์ด 30 จากทั้งหมด 285
<< หน้าแรก < หน้าที่ผ่านมา หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์