Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3134 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำลลผึ่ฃแดด ไฟฟ้าเพื่อแสงสว่างรอบหู่บ้าน 2019-05-24 19:06:26 รายละเอียด

3133 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผลกระทบกลิ่นเหม็นจากฟาร์เลี้ยงสุกร(กลิ่นขี้หมู)​เดือดร้อน​ ชุมชนคำหอย​ ชุมชนแก่นศิลานาลมโชย 2019-05-21 21:08:54 รายละเอียด

3132 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) 1.การประปาส่วนภูมิภาค 2.เทศบาลเมืองมุกดาหาร/การไฟฟ้าส่วนภูม 1.ท่อประปาใต้ดินแตก ชำรุด 2.ระบบไฟส่องสว่างบริเวณถนนท่าเรือชำรุด 2019-05-21 09:37:19 รายละเอียด

3131 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) นายกเทศมนตรีตำบลนาโสก ประธานสภา ผู้บริหาร ประธานสภา ผอ.กองช่าง มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีเทศบาลตำบลนาโสกเป็นคู่สัญญาจ้าง 2019-05-16 10:28:58 รายละเอียด

3130 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การค้ามนุษย์ ตรวจสอบการค้ามนุษย์ 2019-04-24 11:29:58 รายละเอียด

3129 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในชุมชน 2019-04-21 18:09:45 รายละเอียด

3128 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การประปาส่วนภูมิภาคหรือเทศบาลคำอาฮวน ไม่มีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภค 2019-04-19 14:32:19 รายละเอียด

3127 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยที่แก้ไขไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าดับบ่อยในช่วงที่มีลม/ฝน 2019-04-13 05:50:48 รายละเอียด

3126 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรรมการหมู่บ้าน น้ำประปาในหมู่บ้าน 2019-03-30 07:47:18 รายละเอียด

3125 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาหมู่บ้าน คุ้มนางสมหมาย บ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 2019-03-28 14:43:18 รายละเอียด

3124 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาหมู่บ้าน คุ้มนางสมหมาย บ้านเหล่าล้อม ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 2019-03-28 14:25:43 รายละเอียด

3123 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) องค์การโทรศัพท์มุกดาหาร (TOT) มุกดาหาร ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์ 2019-03-25 08:26:05 รายละเอียด

3122 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) การไฟฟ้า แจ้งการเลิกร้องเรียนการไฟฟ้า,เรื่องขอใช้ไฟฟ้าครัวเรือนไม่คืบหน้ากว่า10ปี 2019-03-22 12:44:53 รายละเอียด

3121 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) กรมประชาสงเคราะห์ ถนนชำรุดเสียหายหนักมาก ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาล 2019-03-18 09:48:04 รายละเอียด

3120 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลตำบลนาสีนวน น้ำประปาไม่ไหล มาหลายวัน 2019-03-14 22:30:22 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 332
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์