Google ::
  วาระงานผู้บริหาร
<< กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลำดับ ชื่อ - สกุล
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ที่อยู่
(ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์)
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
(หน่วยงาน/บุคคล)
เรื่องร้องเรียน วันที่ร้องเรียน รายละเอียด
3278 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทีมช่างเนสบาดาล ช่างไม่รับผิดชอบงาน 2021-04-20 08:25:33 รายละเอียด

3277 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการซ่อมแซมถนนบ้านดงอ้อยหนู-บ้านโคกสูงน้อย 2021-04-12 19:45:43 รายละเอียด

3276 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาล ตำบลชะโนด ด่วนที่สุด !!!!ก่อนจะควบคุม Covid ไม่ได้ ขอให้มีมาตรการควบคุมโรคระบาด Covid 19 คนที่มาเที่ยวหาดมโนภิรมย์ 2021-04-10 22:15:43 รายละเอียด

3275 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ผว.จ.มห, นายอำเภอนิคมคำสร้อย การบุกรุกพื้นที่ ตามเอกสารที่ดิน นสล.ที่ มห0416 และมห0421 2021-04-10 13:26:39 รายละเอียด

3274 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สายเคเบิลสายอินเตอร์เน็ตบริษัททรูและบริษัทอื่นๆ สายเคเบิลสายอินเตอร์เน็ตสายทรูระโยงระยางอันตราย 2021-04-10 09:33:49 รายละเอียด

3273 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ ได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นขี้หมู ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า 2021-04-01 17:21:50 รายละเอียด

3272 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาลนาสีนวน โครงการสร้างรางระบายน้ำำ​ เส้นหลังหมู่บ้านสวนพรเพชร 2021-03-31 23:13:18 รายละเอียด

3271 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ฟาร์มหมูบ้านเหมืองบ่า/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ เหม็นขี้หมู 2021-03-28 18:26:26 รายละเอียด

3270 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ลานตากกากมันสำปะหลัง ตากกากมันสำปะหลัง ส่งกลิ่นเหม็น 2021-03-28 02:13:35 รายละเอียด

3269 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) รต.จรัญญา เพ็งทา สังกัดศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกอ หลอกลวงให้เช่าซื้อรถยนต์อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายและถูกดำเนินคดีและบังคับคดีโดยการยึดทรัพย์ 2021-03-22 20:03:09 รายละเอียด

3268 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ทางหลวงชนบท ถนนชำรุดนับสิบปี ไม่มีการซ่อมบำรุง สัญจรไปมาไม่ได้ 2021-03-20 00:23:18 รายละเอียด

3267 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) ชาวบ้านคำดู่ที่เผาถ่านสร้างมลพิษทางอากาศ การเผาถ่านสร้างมลพิษทางอากาศ 2021-03-10 00:31:40 รายละเอียด

3266 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) เทศบาล หน่วยงานจัดการขยะ มีคนแอบเอาขยะมาทิ้ง 2021-02-28 15:39:18 รายละเอียด

3265 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) สำนักงานการประปามุกดาหาร ท่อแตกนำ้ไม่ไหล ติดต่อไม่ได้ 2021-02-19 22:29:00 รายละเอียด

3264 (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) (มีสิทธิ์ดูข้อมูล เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้น) แขวงการทางมุกดาหาร ติดตั้งไฟจราจร 2021-02-08 15:21:26 รายละเอียด

  เรคคอร์ด 1 ถึงเรคคอร์ด 15 จากทั้งหมด 525
หน้าต่อไป > หน้าสุดท้าย >>
  << กลับหน้าร้องเรียน/ร้องทุกข์