Google ::
หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 73 เรื่อง การรับฟังทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์(VDO Conference) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14032554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 72 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๓ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 71 เรื่อง ประการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 01032554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 70 เรื่อง ประการจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 01032554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 68 เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี ๒๕๕๒
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๕ ก.พ.๒๕๕๔ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 67 เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๕๔ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 66 เรื่อง โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุปี ๒๕๕๔
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17022554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 65 เรื่อง สำรวจความต้องการเรียนภาษาเวียดนาม
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15022554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 63 เรื่อง ตัวอย่างคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มคุณตามคุณวุฒิ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 ก.พ. 2554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 61 เรื่อง ๑. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 ๒.ประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๑๐ ก.พ.๒๕๕๔ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 60 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฏหมายมหาชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9022554 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 58 เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๔ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 57 เรื่อง การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๕๔ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 56 เรื่อง ข้อมูลประกอบวาระการประชุมเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ ๑๑ ม.ค.๒๕๕๔ | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 541ถึง 552 ทั้งหมด 552
หน้าแรก ย้อนกลับ