Google ::
หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 686 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 685 เรื่อง การรายงานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 684 เรื่อง การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 683 เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 682 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 681 เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 680 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ตุลาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 679 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย (Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ตุลาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 678 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ตุลาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 677 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ตุลาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 676 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2/2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) และผลการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 ตุลาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 675 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือรับรองคุณสมบัติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่่ย่านอันตราย ตามระเบียบ บ.ท.ช.ข้อ 10.5 (แบบ บ.ท.ช. 2/ย)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 08102563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 674 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 กันยายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 673 เรื่อง รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ของ จังหวัดมุกดาหาร (ITA 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 กันยายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 672 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 กันยายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 671 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 กันยายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 670 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สำหรับรอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 (รอบการประเมินที่ 2/2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 03092563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 669 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 31 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 668 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 667 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 666 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์"
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 663 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปอบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรื่อง ถอดรหัส การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และจับดีกรีคดีทุจริตคอร์รับชัน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 662 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 ส.ค. 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 661 เรื่อง ยกเลิกการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 660 เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ทดแทนตำแหน่งว่าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 สิงหาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 659 เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 658 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 657 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 656 เรื่อง แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 มิถุนายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 655 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 31ถึง 60 ทั้งหมด 552
หน้าแรก ย้อนกลับ ถัดไป หน้าท้ายสุด