Google ::
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
 
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 480 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กันยายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 479 เรื่อง การติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 กันยายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 478 เรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 14-15
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 สิงหาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 477 เรื่อง การขอพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24/10/2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 476 เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 สิงหาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 475 เรื่อง การจัดทำบัญชีรับส่งงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20ส.ค.61 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 474 เรื่อง ขอความร่วมมือในการฝึกสอนงานข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 สิงหาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 473 เรื่อง โครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 สิงหาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 472 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. เกินกว่า 4 ครั้ง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 ก.ค.2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 471 เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 470 เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 468 เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 467 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17072561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 466 เรื่อง แบบประเมิน PMQA 4.0 ส่ง สนจ.มห. ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 61
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 465 เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 464 เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 463 เรื่อง คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 462 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค (18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 461 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 460 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 459 เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 458 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 456 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 455 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 454 เรื่อง เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 453 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 452 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 451 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 450 เรื่อง แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA - 2561 และแบบสำรวจ Internal/External
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 449 เรื่อง แนาวทางการตอบคำถาม ITA (ตาม อ. ที่ปรึกษา)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 1ถึง 30 ทั้งหมด 370
ถัดไป หน้าท้ายสุด