Google ::
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
 
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 423 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 422 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 421 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 420 เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 419 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 418 เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 417 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 416 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 415 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 414 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 413 เรื่อง การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 412 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 411 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 410 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กันยายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 408 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 กันยายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 407 เรื่อง ตัวอย่างการจัดทำบัญชีรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21/08/2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 406 เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 สิงหาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 405 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 สิงหาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 404 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 สิงหาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 403 เรื่อง เชิญประชุม PMQA พื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในวันที่ 4,8,11 สิงหาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 สิงหาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 401 เรื่อง แนวทางในการจัดทำ Power point (PMQA ฉบับที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 399 เรื่อง ตัอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (จ.สระบุรี หมวด 4-7)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 398 เรื่อง ตัอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (จ.สระบุรี หมวด P-3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 397 เรื่อง ตัวอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (พระนครศรีอยุธยา)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 396 เรื่อง ตัวอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (กาญจนบุรี)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 395 เรื่อง ตัวอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (นครปฐม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 394 เรื่อง หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 393 เรื่อง แบบรายงานประเมินตนเอง/ลักษณะสำคัญขององค์การ (หมวด P) จังหวัดมุกดาหาร (PMQA ฉบับที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 392 เรื่อง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ก.ค. 60 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 391 เรื่อง ตัวอย่างการแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 กรกฏาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 1ถึง 30 ทั้งหมด 316
ถัดไป หน้าท้ายสุด