Google ::
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
 
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 716 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 มีนาคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 715 เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 714 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 713 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 711 เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17022564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 710 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 709 เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 708 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29/01/2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 707 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 706 เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 705 เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 704 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 703 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ในจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 702 เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด"
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 701 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 700 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 มกราคม 2564 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 699 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 ธันวาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 698 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 ธันวาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 697 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 ธันวาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 696 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 695 เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 ธันวาคม 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 694 เรื่อง กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 693 เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤสจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 691 เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 690 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และกลั่นกรองผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พ.ย. 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 689 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พ.ย. 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 688 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 พ.ย.2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 687 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 686 เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 685 เรื่อง การรายงานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 1ถึง 30 ทั้งหมด 552
ถัดไป หน้าท้ายสุด