Google ::
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
 
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 438 เรื่อง ppt. โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 437 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 436 เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 435 เรื่อง โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 มกราคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 434 เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 มกราคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 433 เรื่อง คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน (ระดับจังหวัด) (ใหม่ล่าสุด)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มกราคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 432 เรื่อง จัดการสัมมนาหัวข้อ “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มกราคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 431 เรื่อง การสำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 มกราคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 430 เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 มกราคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 429 เรื่อง คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 428 เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 427 เรื่อง คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 426 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 425 เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ที่จะดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 423 เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 422 เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 421 เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 420 เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 419 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 418 เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 417 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 416 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 415 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 414 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 413 เรื่อง การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 412 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 411 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 410 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กันยายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 408 เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 กันยายน 2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 407 เรื่อง ตัวอย่างการจัดทำบัญชีรับส่งงานในหน้าที่ราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21/08/2560 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 1ถึง 30 ทั้งหมด 330
ถัดไป หน้าท้ายสุด