Google ::
"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่า ทำเนียบผู้บริหาร วาระงานผู้บริหาร
 
เพิ่มข่าวใหม่
   
รหัส 466 เรื่อง แบบประเมิน PMQA 4.0 ส่ง สนจ.มห. ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 61
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 465 เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 464 เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสถานะเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 463 เรื่อง คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 462 เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค (18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 461 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 มิถุนายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 460 เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 459 เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 458 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 456 เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 455 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 454 เรื่อง เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 453 เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 452 เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 451 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 450 เรื่อง แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA - 2561 และแบบสำรวจ Internal/External
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 449 เรื่อง แนาวทางการตอบคำถาม ITA (ตาม อ. ที่ปรึกษา)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 448 เรื่อง การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 447 เรื่อง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เรื่อง การโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่/ที่ดิน ที่ราชพัสดุ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 446 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 445 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 444 เรื่อง แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 เมษายน 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 443 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มีนาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 442 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 09/03/2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 441 เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 1353 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) และ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 07 มีนาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 440 เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รุ่นที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มีนาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 439 เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รุ่นที่ 1
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มีนาคม 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 438 เรื่อง ppt. โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 437 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
รหัส 436 เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 | คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร >>
>> ดูคำสั่งเก่าย้อนหลังทั้งหมด คลิกที่นี่ !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 เรคคอร์ดที่ 1ถึง 30 ทั้งหมด 357
ถัดไป หน้าท้ายสุด