"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน จังหวัดมุกดาหาร ร่วมต้านภัยยาเสพติด


วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น.
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป้นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 รวม 3วัน 2 คืน ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1 โดยมีเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส.) ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดมุกดาหารเข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน โดยชุดครูฝึกและวิทยากรจาก กอ.รมนจังหวัดมุกดาหาร กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และครูฝึกจาก กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหารที 1
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า รัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงเร่งปราบปรามและลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล ผู้ประพฤติมิชอบ โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ และคำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน เป็นพลังประชารัฐในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด
การจัดอบรม โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ให้เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปในอนาคต ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างระเบียบวินัย เสริมสร้างบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ เป็นแนวร่วมเยาวชนเพื่อช่วยเหลือทางราชการ เป็นผู้นำเยาวชนในหมู่บ้านชุมชน รวมกลุ่มกันทำกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และที่สำคัญไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามแนวคิดที่ว่า "เยาวชนไทย เก่ง..ดี..สุข..ได้ โดยไม่พึ่งพายาเสพติด" และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ และที่ สำคัญคือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ได้มีความเข้าใจและเกิดศรัทธาในหลักการอาสารักษาดินแดน ตามแนวทาง ของกรมการปกครอง และนำความรู้ ประสบการณ์ที่ ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ชุมชน ต่อไป
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 ธ.ค. 2562
เวลา 08:43:13 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th