"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยด้านอุทกภัยจังหวัดวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยด้านอุทกภัยจังหวัดมุกดาหารรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercisc:FEX) ประจำปีงบประมาณ 2561 (Mukdahan Disaster Mangement Functional Exercisc 2018:M-DMFEX 2018 เพื่อทดสอบประเมินความพร้อมของการปฏิบัติการฉุกเฉินและเสริมสร้างความรู้พัฒนาทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ให้เข้าใจบทบาทและภารกิจของหน่วยงานเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะฉุกเฉิน โดยมีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร ผูแทนผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสถานีเรือมุกดาหาร ผู้แทนนายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 มิ.ย. 2561
เวลา 14:58:41 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th