"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าฯมุกดาหารไปตรวจเยี่ยม และติดตามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร


วันนี้ (13 พ.ย.60) เวลา 11.25 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าฯมุกดาหารไปตรวจเยี่ยม และติดตามการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
นายเพิ่มศักดิ์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากนายกรัฐมนตรีเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัย(ในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตย)ไปแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ เพื่อรัฐบาลจะได้รวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์หาแนวทางป้องกันไม่ให้การเมืองไทยในอนาคตเกิดวิกฤตซ้ำอีกนั้น
เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดมุกดาหารได้จัดเตรียมสถานที่รับฟังความคิดเห็น บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้ว รวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านทางรายการผู้ว่าฯพบประชาชน สื่อภาครัฐ สื่อของเอกชน และขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือบุคลากรภาครัฐ(ในฐานะประชาชนอีกบทบาทหนึ่ง)นำบัตรประจำตัวที่มีเลขประชาชน 13 หลัก ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม4+6ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30น. ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ และจุดที่ทางราชการกำหนด
กรณีที่เคยแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ไว้ก่อนหน้านี้นั้น สามารถแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ได้อีก เนื่องจากเวลาผ่านมาพอสมควรแล้ว สถานการณ์หลายอย่างได้เปลี่ยนไป
สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นขอให้วางตัวเป็นกลาง ไม่ชี้นำ ไม่ขยายความ ไม่ตีความคำถาม เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ให้เป็นดุลพินิจของประชาชนหรือผู้แสดงความคิดเห็นเอง ขณะนี้รัฐบาลยังไม่กำหนดเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นไว้แต่อย่างใด
นายเพิ่มศักดิ์ เปิดเผยต่อว่าการเปิดรับฟังความคิดเห็นวันนี้เป็นวันแรกได้ไปตรวจเยี่ยม และติดตามการรับฟังความคิดเห็น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารปรากฏว่ามีผู้สนใจไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอย่างคึกคัก
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ยังไม่ไปแสดงความคิดเห็น หากไปติดต่องานหรือผ่านไปทางศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หรือที่ว่าการอำเภอ กรุณาแวะไปแสดงความคิดเห็นตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 พ.ย. 2560
เวลา 17:03:28 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th