Google ::
หน้าแรก ทำเนียบผู้ว่าฯ ทำเนียบผู้บริหาร วาระผู้บริหาร
 
เพิ่มเอกสาร
   
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 28092564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15 กันยายน 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 ก.ย. 64 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง งานนำเสนอแนวทางการตรวจสอบติดตามแผนงานโครงการของจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 ก.ย. 64 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มุมมองของภาคเอกชนที่มีต่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 ก.ย. 64 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนงานตามแนวทางป้องกันการทุจริต
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 ก.ย. 64 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2564 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 08092564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 26082564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 สิงหาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 10082564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ตัวอย่างพระฉายาลักษณ์)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/๒๕64 วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27072564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนด วันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 (ยกเลิกวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 21072564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เชิญประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 14072564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ เมื่อวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 12072564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 6072564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคล)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตัวอย่างพระบรมฉายาลักษณ์)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 28062564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 22062564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 09062564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 07062564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ช่องทางการติดต่อประสานงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 02062564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคล)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ตัวอย่างพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 31052564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2564 ในวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27052564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17052564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตัวอย่างข้อความถวายพระพรชัยมงคล)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30 เมษายน 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ตัวอย่างพระบรมฉายาลักษณ์ฯ)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30 เมษายน 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 เมษายน 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 4/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 280464 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กอวด (ทำ) ดี”
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 26032564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G 8 กลุ่มจังหวัด ที่ร่วมสนองพระราชดำริ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 มี.ค. 64
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16/3/2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง “การเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ 2) ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร”
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 15 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือและแผนปฏิบัติการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 15 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1803 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง การตรวจสอบสินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 08032564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 มีนาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 22022521 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอแจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และขอข้อมูลเพิ่มเติม
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย(คำสั้ง จ.มห.ที่.619และ620 ลว. 16 ก.พ.64)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ก.พ. 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 8022564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศอำเภอดอนตาล เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบวาระการประชุมโครงการ อพ.สธ.
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เพิ่มข่าวใหม่ ออกจากระบบ เรื่อง รายงานคกก.ช่างฯ ครั้งที่ 1-63 และคส.จ.มห.ที่ 5284-2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สาย ส.ป.ก.3 รหัสสายทาง มห.ถ. 47-019 หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพของโรงพยาบาลโพนสวรรค์
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจ าปี ๒๕๖๔ และใบสมัครโครงการฯ
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27012564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการฯ ครั้งที่1/2564 วันที่ 28 มกราคม 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27012564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 635 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/965 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 634 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 22012564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุมที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศอำเภอเมืองมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ 2 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก สาย ส.ป.ก.3 รหัสสายทาง มห.ถ. 47-019 หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ตำบลพังแดง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเรียนเชิญข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ (e-learning)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 ม.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 18/01/2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายในควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) เลขที่ 1/2564 การก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน ตามแบบมาตรฐานขนาดใหญ่ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร ที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2564
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11012564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร "สุจริต โปร่งใส จังหวัดใสสะอาด"
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศอำเภอดอนตาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดอนตาลที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยก ทล.2034-บ้านโคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง ตำบลบ้านโคก-บ้านนาโด่ ตำบลบ้านนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาตลาด กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จังหวัดมุกดาหารสู่ความยั่งยืน กิจกรรมหลักที่ 7 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (SPORT TOURISM) จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับบทความทางวิชาการและบทความวิจัยของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 มกราคม 2564 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบสำนักรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจสอบแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง 2) (ครั้งที่ 3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง 0318/3817 ประกาศอำเภอดอนตาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลาง พร้อมครุภัณฑ์ประกอบของกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดอนตาลที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมตรวจเยี่ยมส่วนราชการและประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายในควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ในพื้นที่จุดเสี่ยงจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ video conference
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง นโยบายงดรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และช่วงเทศกาลต่างๆ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยก ทล.2034-บ้านโคกพัฒนา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง ตำบลบ้านโคก-บ้านนาโด่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง 2) (ครั้งที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศอำเภอหว้านใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 6 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศอำเภอหว้านใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและพัฒนาสามเหลี่ยมการท่องเที่ยวกลุ่มสนุกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กำชับและเน้นย้ำการสกัดกั้นและติดตามผู้ลักลอบเข้าเมืองที่ไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข (ศูนย์โควิดฯ มุกดาหาร)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง 2)ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4/12/2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 14/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (กำหนดการ)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กำหนดจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 “DG Awards 2020”
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 ธ.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (พระบรมฉายาลักษณ์ฯ)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ (ตัวอย่างพานพุ่มดอกไม้)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปการปรับปรุงฐานข้อมูลสถานศึกษาของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา ๐9.3๐ น.
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27/11/2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2563/2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤสจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณใต้สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 )
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 09/11/63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2 พ.ย.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 7/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยกย่องเป็นผู้มีจริยธรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/18643 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการตัดสินการประกวดคพขวัญจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมออนไลน์โครงการพัฒนามาตรการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย (Improving Thailand’s Prevention Measures on Corruption)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง/กรม และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด (Workload) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 2/2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) และผลการปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง บัญชีโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริครั้งที่ 1ปี2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8ต.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 7 ตุลาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 07102563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผน 5 ปี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30กย63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาพิจารณ์แผน 65
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 ก.ย.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25092563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการศึกษาดูงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 กย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/10933 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 11928 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 เรื่อง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 24 กันยายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลมุกดาหาร)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศเลื่อนผลการตัดสินการประกวดคำขวัญจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 15 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร 6-2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15กย63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ๒๕๖๓ ภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว“Power of Data”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมแผน 2565
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 กย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการ ปี 2565
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 กย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 10092563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 9/9/2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 กย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง วิธีการเข้าประเมินผู้บริหารองค์การ รอบ 12 เดือน (สำหรับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 ก.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 กันยายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 31 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ส.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2563 ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25082563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตรากำลังแทนสำหรับส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำวน 45 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าใช้งาน "ระบบธรรมาภิบาลออนไลน์"
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (ปี 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในประเด็นการพัฒนา : การท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 และผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (รอบการประเมิน 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 ส.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง จังหวัดมุกดาหาร เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 สค 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจง เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา (จ.มุกดาหาร)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18สค63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 สค 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ยกเลิกการขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8 /2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11092563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ทดแทนตำแหน่งว่าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างในราชพัสดุพร้อมรื้อถอน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคระกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายละเอียดการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ก.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างการรับรู้ การเป็นสำนักงานดิจิทัลและการบริหารจัดการบ้านเมื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รูปแบบเสนอวิธีการจัดทำข้อเสนอโครงการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาภายใต้ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ก.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจสอบยืนยันแผนการดำเนินโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 24072563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำวน 46 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3118/2563 ลว. 21 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ/บรรณาธิการ จัดทำหนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 ก.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3079/2563 ลว. 17 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เเต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการจัดทำระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 ก.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 22 ก.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 (กระทรวงมหาดไทย)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 21 ก.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การกำหนดวันหยุดราชการเพื่อชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17072563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 16072563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำ (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 8 ก.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขยายเวลาการเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มิ.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจงกรรมาธิการ ปี 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มิย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2-ว 4836 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 24062563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/7671 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4802 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติฉุกเฉินด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดมุกดาหาร (IT Contingency Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มิ.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชั้นกรรมาธิการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มิ.ย.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มิ.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5-2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18มิย63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มิ.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวาระที่ 1 ของสภาผู้แทนราษฎร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 มิ.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15มิย63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 4469 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2563  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/7159 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2563  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ทดแทนตำแหน่งว่าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 มิ.ย. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เชิญประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11062563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 มิย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้เงินทุนสำรองจ่าย ตามมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment – ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสาร แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) พรก.เงินกู้ 4 แสนล้านบาท
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มิถุนายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กรณี อปท. และ อำเภอ)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/6509 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4067 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั้นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศณษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 4041 ลว. 27 พ.ค. 63 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 พ.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ณ หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27052563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 3884 เรื่อง การเเต่งตั้งคณะทำงานทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ลว. 22 พฤษภาคม 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 21052563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/6046 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 3807 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว3347 เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตามประกาศสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องข้อเสนอแนะการจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลววันที่ 29 เมษายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 3709 ลว. 15 พ.ค. 63 เรื่อง การเเต้งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 พ.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเลื่อนปิดการรับสมัครประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 3632 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางการสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และทิศทางการพัฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง พรบ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปข้อสั่งการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 เม.ย.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาเอกสารที่ทางการออกให้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการในสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยก ทล.238 - โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย - บ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา ๐8.3๐ น.ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 28042563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/5116 ลงวันที่ 25 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 3253 ลงวันที่ 25 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/5056 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 3209 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรื่อง รายการการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สารของประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย พ.ศ.2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 23 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิจัย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร สาย มห.3003 แยก ทล.212 - บ้านนาโปใหญ่ ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1-2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมุกดาหาร สาย มห.3003 แยก ทล.212 - บ้านนาโปใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 14 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 15042563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย มห.4012 แยก ทล.2287 - บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกในการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย มห.4012 แยก ทล.2287 - บ้านสานแว้ อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ณ ทำเนียบรัฐบาล ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 2241 ลงวันที่ 25 เม.ย. 63 เรื่อง การติดตามแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมอื่นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 2635 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 เมษายน 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 4 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเลียบแม่น้ำโขงบริเวณท่าน้ำ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย มห.4012 แยก ทล.2287 - บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รวมคำสั่ง ประกาศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 เมย 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่างๆ และพิธีทางศาสนา ในสถานการณ์โรคติดตเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว2503 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบันทึกและรายงานข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 เมษายน 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.47-056 สายห้วยไร่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30มีค63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 256 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ห้ามไม่ให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน ผู้บริหาร/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถื่ิน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท ออกนอกเขตจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การใช้ Application เพื่อตรวจสอบและติดตามบุคคลที่เดินทางเข้าประเทศไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มีค 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ะเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องประชุมแตงโมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการในการเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการในการร่วมงานพิธีของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบประเด็นการประเมิน ตามแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มีค 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 1812 ลว 11 มี.ค. 63 เรื่อง การบริหารจัดการน้ำด้วยวิธีการ “ขุดดินแลกน้ำ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 20 มี.ค. 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบจ่ายน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 2009 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้ในราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดงานเฉลิมฉลองเมืองมุกดาหารครบ 250
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 13 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เชิญร่วมพิธี“วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และร่วมงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี ๒๕63
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 16032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มี.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญจังหวัดมุกดาาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 16 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1868 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มีความประสงค์จำหน่ายรถยนต์เช่า ยี่ห้อ/รุ่น ISUZU
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/3038 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 1899 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประกวดภาพถ่ายเมืองมุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 1822 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่อง บัญชีนวัตกรรมไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์สำหรับให้ข้าราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเสนอชื่อบุคคล ซึ่งเป็นผู้แทนจากองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 11 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 10032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 10032563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานและดูแลระบบภูมิสารสนเทศด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10มี.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปฯ ทปค.มห.
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มี.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1692 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มีนาคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการประเมินตนเอง ตัวชี้วัด ก.พ.ร. ของจังหวัดมุกดาหาร ปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 มี.ค.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง CCTV
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มีค 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวปฏิบัติการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2/3/2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่้วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็น อส.จ.มุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 28 กพ 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ฯ พนักงานราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 กพ 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สำหรับกรมและจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และเทคนิคการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) สำหรับกรมและจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการจังหวัดมุกดาหารใสสะอาด “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ไม่เอาคอร์รัปชัน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/๒๕63 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27022563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ-ปค.จ.มห.
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กพ.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1127 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 ก.พ. 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 12022563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 ก.พ.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสืิอจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว634 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 6/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5/02/2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รับสมัครสอบพนักงานราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 ก.พ.63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 720 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรื่อง สรุปสาระสำคัญจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประกวดคำขวัญจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 31 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 29012563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานความคืบหน้า การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 570 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 569 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง การเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ จ.มุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มค 63 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม คกก.บริหารพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 23012563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 23 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 150125693 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 14012563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระและรายงานการประชุม คกก.บริหารพื้นที่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัด
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 09012563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 118 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในช่วงทศกาลปีใหม่ 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 มกราคม 2563 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/17736 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง การจัดทำข้อมูลพื้นฐานประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำหรับสถิติจังหวัดฯ)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 ธ.ค. 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” และ“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 27122562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 8958 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/17554 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 8/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 8948 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 8/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 8905 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุม กรอ.จ.มห. ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 26 ธ.ค. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 8775 ลว.18 ธ.ค.62
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 ธ.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 8765 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ฯ (ประชาพิจารณ์แผนกลุ่มจังหวัดฯ)ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว8699 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 ธ.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 8723 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานข้อมูลการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4921/2562 เรื่อง เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนวัฒนธรรม จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการขอประทานบัตรตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 8632 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 12/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 12122562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 8588 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลสิ่งล่วงล้ำลำน้ำที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/16975 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแห่งชาติ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 8529 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันต่อต้านdารคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว7145 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณ์เเนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 6 ธ.ค. 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 8459 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 ธันวาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 8333 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 8332 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 8053ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์และสิ่งที่ก่อก่อสร้างที่มีคุณภาพดี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/7873 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 พ.ย. 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 7907 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับรอง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 7895 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 7898 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.3/ว7875 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอจากกการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - สปป.ลาว
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 13112562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๖๓
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 12112562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 7846 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 7602 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 7/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 7601 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 7/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 7549 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เรื่อง “ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร”
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 31 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 7526 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เรื่อง แบบสรุปบัญชีโครงการฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์ม สทนช.001
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 ต.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชาสัมพันธ์สื่อต้านโกง (สติกเกอร์ “ต้านโกง”)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ชี้แจงกรอบปี 63 สนง.ก.พ.ร.
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 ตค 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 7439 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรื่อง การขยายเวลาเบิกเงินงบประมาณ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ยกร่างคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 24/10/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2562 วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 22102562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 7319 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่อง การอบรมภาษาจีน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งผลการปฏิบัติของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 25625) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ต.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 7144 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ตุลาคม 2562  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ตค 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 7108 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรื่อง ขอส่งบันทึกการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ เรื่องการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกการค้าข้ามแดนระหว่างจังหวัดมุกดาหาร กว๋างจิ และแขวงสะหวันนะเขต
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 7080 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขั้นกรรมาธิการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4003/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4 ต.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ตุลาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 03102562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลฯการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 10/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 03102562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว6628 ลว 20 ก.ย. 62 รายงานผลสัมฤทธิ์ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 ก.ย. 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รหัสเบิกจ่ายงบกลุ่ม62 โครงการขอใช้เงินเหลือจ่าย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 ก.ย. 62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 6587 ลงวันที่ 19 กันยายน เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลวัตถุอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 6556 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ประสานงานในการประชุมเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 กันยายน 2562  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 ก.ย. 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 ก.ย. 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 6481 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรื่อง การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 09092562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9/2562 (แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 9/09/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 6295 ลว. 9 กันยายน 2562 เรื่อง ผลการประชุมคณะทำงานไทย-กว่าซี ครั้งที่ 3
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบ VCS ตัวชี้วัด ก.พ.ร. วันที่ 6 ก.ย.62
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ก.ย.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 6122 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 6121 ลงวันที่ 3 กันยายน 2562 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 6086 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 กันยายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 6083 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรื่อง ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำอาเซียนในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จุดผ่านแดนสากลลาวบาว - แดนสะหวัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ส.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 6000 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานรายชื่อฯ (งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5977 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 5/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง (ร่าง) แนวทางปฏิบัติโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด และแบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/9696 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5880 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5879 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 4/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เลขที่ มห 0017.2/ว 5816 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 22562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรึกษาหารือในการพัฒนาระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ระหว่างจังหวัดชายแดนคู่ตามแนวเศรษฐกิจ มุกดาหาร – สะหวันนะเขต และ ลาวบาว – แดนสะหวัน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5805 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุททธรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5791 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.2/ว 5734 ลว.16 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ครั้งที่ 3/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.2/ว 5671 ลว. 15 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลอันตรายทางการเกษตร (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางการเตรียมความพร้อมเพื่อการขับเคลื่อนสู่จังหวัดดิจิทัล”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 07082562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 8/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น.และแบบแจ้ง E mail ของหน่วยงาน
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 07082562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 5/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจ้างพนักงานราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 สิงหาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.3/ว5427 ลงวันที่ 2 ส.ค.2562 เรื่อง การสำรวจสถานภาพการใช้พื้นที่ของหน่วยงานราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2 ส.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5326 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 และคณะทำงานตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.2/ว 5167 ลงวันที่ 23 ก.ค.62 เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 ก.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 5160 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Asocio Smart City Summit 2019 - bangkok
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่ 7/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 4959 ลงวันที่ 15 ก.ค. 62 เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย – ลาว
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 4958 ลงวันที่ 15 ก.ค. 62 เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมไทย – ลาว
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4858 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การจัดรายละเอียดโครงการงบประมาณเหลือจ่ายจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 09072562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 7/2562 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 09072562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เชิญประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 9072562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อเสนอแนะการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (น.ส.อรนุช ศรีนนท์) และคณะผู้ตรวจราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4598 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4597 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4526 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร (2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร (1)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 4473 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 2562 เรื่อง ผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Join Cabinet Retreat : JCR) ไทย – ลาว ครั้งที่ 3
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุม กรอ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562 (28 มิ.ย. 62)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การกำหนดมาตรการภายในเพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 มิถุนายน 2562  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการยุติเรื่อง การดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และกำหนดแบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4274 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4200 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด กรณีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง พระราชกฤกฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.2/ว 4086 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เกษตร และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มิ.ย.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลฯ ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11062562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11062562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 11 และ 14
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประกาศรับสมัครเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ปี 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการจัดทำกิจกรรม/โครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเสวนาโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.2/ว3962 ลว. 6 มิ.ย.62 โครงการอบรมหลักสูตร “การเสริมสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ” (Empowering strategy professionals(S-Pro) : Smart city workshop)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มิ.ย.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/6099 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 3909 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคัดเลือกองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชนของประเทศไทยเข้ารับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 3806 ลงวันที่ 29 พ.ค. 2562)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 พ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วย ตามมาตรา ๒๒ (๒) ก่อนพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ให้ไม่ต้องรับโทษ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 3714 เรื่อง นำส่งคู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำรวจข้อมูลข่าวสารตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 23 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ ประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5/2562 เดือนพฤษภาคม 2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 16/05/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปรายงานการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4 / 2562 เดือนเมษายน 2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 16/05/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญประชุมกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 5 ปี 2562 เดือนพฤษภาคม 2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 15/05/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment - OIT) ของจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประกาศใช้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤาภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในหัวข้อ “ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0” ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤาภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) แผนปฏิรูปองค์การของกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562 - 2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 4/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การมอบหมายภารกิจการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17042562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 18/04/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลการประชุมกรมการจังหวัดครั้งที่ 4 /2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17042562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17042562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด 3-2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 เม.ย.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.5/ว 2515 ลว. 2 เม.ย. 62 ขอข้อมูลประกอบการประเมิน PMQA 4.0
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 เมษายน 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ทดแทนตำแหน่งว่าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามาตรการปรัะบปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การใช้ที่ราชพัสดุไปจัดหาประโยชน์และการจัดเก็บเงินเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 26032562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การก้าว สู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”เพิ่มเติมอีก 2 รุ่น
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม กรอ. 3-2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 มี.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตัวอย่างการทำแบบฟอร์มการบันทึกข้อตกลงการขอรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการใช้งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 11 (นางสาวอรนุช ศรีนนท์) และผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว1926 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือ “หลักราชการ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กรณีที่ส่วนราชการมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใหม่
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 มี.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 มี.ค.62  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปข้อมูลฯ ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3 ปี 2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 14/03/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ฯ ครั้งที่ 3/2562
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 14/03/2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล 4 ปี (2561 - 2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อทบทวนโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล (พ.ศ. 2561 - 2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว1727 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 มีนาคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบูรณ์รับราชการต่อไป พ.ศ. 2552
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “มลพิษ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระการประชุม กรอ.จังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 ก.พ.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม กรอ. 1-2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 ก.พ.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม กรอ.จังหวัด ครั้งที่ 1-2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สาระสำคัญของมาตรา 100 และมาตรา 100/1 แห่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ทดแทนตำแหน่งว่าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ในหัวข้อ “ชาวมหาดไทยปรับพฤติกรรม เพื่อลดขยะ” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร “การก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปการประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.2/ว 576 ลงวันที่ 23 มกราคม 2562 แบบฟอร์มแผนการเบิกจ่ายฯ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 ม.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การให้บริหารศูนย์ดำรงธรรมผ่านโมบายแอพพลิเคชั่น MOI1567
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 22 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 22 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคระกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 ม.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว494 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำงวดที่ 1 ครั้งที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มาจากงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 11/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมารฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภออำนวยการ กระทรวงมหาดไทย (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว246 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาติ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 ม.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.5/ว 0208 เรื่อง การจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning ของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห0017.2/ว86 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 การประกวดชิงราวัล Lee Kuan Yew World City Prize 2020 ที่สิงคโปร์
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร (อพ.สธ.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 ม.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล/คสช./กระทรวง/กรม และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 ม.ค.62 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว91 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 7/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 มกราคม 2562 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562 และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมืองดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร “พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0017.5/ว7546 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 หลักสูตร ภูมิสารสนเทศ ฯ 2 หลักสูตร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงปลูก
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 ธ.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว 7390 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 ธ.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารรายละเอียดหลักเกณฑ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 13122561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย (ใบสมัคร)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 13122561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 ธ.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 7271 เรื่อง การประชุมสัมมนารับฟังความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 ธันวาคม 2561  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล/คสช./กระทรวง/กรม และการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ธ.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและซักซ้อมแนวปฏิบัติของหัวหน้าหน่วยงาน
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดประชุมชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 6967 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง งาน Thailand Friendly Design Expo 2018
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 พ.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว6741 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหารและกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว6653 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง สรุปแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แบบ จ.3.1) และโครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว6618 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหารและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 6415 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาการบูรณาการติดตาม ตรวจสอบ แนะนำ และสังเกตการณ์การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความโปร่งใสตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 6423 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 6424 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 10/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว6369 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 6/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว6402 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจขายห้องชุดเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบวาระประชุม กรอ.3-2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว6316 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำงวดที่ 1
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง นร.1004/ว 10 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบแนวทางปฏิบัติงานในการดำเนินตามนโยบายรัฐบาล (ผวจ.มห.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 ต.ค.2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสำรวจข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการและลูกจ้างของส่วนราชการซึ่งมีพื้นที่อยู่ในจังหวัด และเป็นกลุ่มเป้าหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 ต.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารปฏิบัติราชการแทน
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 18 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5163 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรร การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการบริหารสัญญาจ้างของพนักงานราชการศักยภาพสูง พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5963 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว5901 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 21 ส.ค.61
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 ต.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รหัสงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวคิดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5732 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5711 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5551 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5549 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 9/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5543 ลงวันที่ 19 กันยายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (กรอ. กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 3/2561 ร่วมกับการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 8/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กัยยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5163 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561 เรื่องการขออนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนทรัพย์สินคุณภาพดี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 5351 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 เรื่องประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5300 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 5284 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 7/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5283 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5264 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5261 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอเชิญเช้าร่วมประชุมสัมมานาการประชาพิจารณ์แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนแผน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 5234 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสอบถามข้อมูลในการปฏิบัติของหน่วยงาน สำหรับการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 ก.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว4633 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 4 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การติดตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 กันยายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว5109 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว5052 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว5051 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว4974 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 4/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศขั้นสูง (AOCC) รุ่นที่ 14-15
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 4821 ลว. 20 ส.ค. 61 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏฺิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย. - 30 ก.ย.61)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดฯ ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว4643 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ให้ยกเลิกคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ในส่วนข้อ 1 ที่กำหนดให้ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือในการฝึกสอนงานข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 4597 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง การจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 4580 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุม ครม. 17 ก.ค.61
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ส.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ส.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการสัมมนา “จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 4506 และ 4507 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดงานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 ส.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 ก.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานจังหวัดมุกดาหา
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมนาฯ ปี 2562 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 ก.ค. 61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว4057 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว4056 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารบรรยาย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การพิจารณาสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล “ค่าของแผ่นดิน” สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0109/ว4602 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4/7/2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 3891 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหานงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 6/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 มิ.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว3630 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ตที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้า ที่ควบคุมฉลาก
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบประเมิน PMQA 4.0 ส่ง สนจ.มห. ภายในวันที่ 22 มิ.ย. 61
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว3541 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขั้นกรรมาธิการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาสที่3/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มิ.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 15 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 มิ.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมเตรียมความพร้อมข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ก่อนการไปฝึกปฏิบัติราชการในหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค (18 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครงาน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 มิ.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 3326 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 3021
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 พ.ค. 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตลาดประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 (2/2561))
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 (NACC Integrity Awards)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 2/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ระดับจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 พ.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 5/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว2639 ลงวันที่ 7 พ.ค. 61
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว2558 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 2537 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการตอบคำถาม ITA (ตาม อ.ที่ปรึกษา)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ITA - 2561 และแบบสำรวจ Internal/External
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ใบสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณผู้พิการดีเด่น ปี 2561 แบบ 2
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 1/5/2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ใบสมัครโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่น ปี 2561 (แบบที่ 1)
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 1/5/2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายละเอียดโครงการ ยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นปี 2561 มูลนิธิหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 1/5/2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว2473 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว2451 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เรื่อง การโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่/ที่ดิน ที่ราชพัสดุ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมแก่งกระเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ มห 0017.2/ว 2392 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการก่อเหตุร้ายตามลำพัง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนมาก ที่ มห 0017.2/ว 2310 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2561 ที่ มห 0017.2/ว 2236 ลงวันที่ 19 เมษายน 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2/2561)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 18 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 เม.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งประกาศรับสมัครงานตามนโนยบายเพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน ตำแน่งพนักงานทั่วไป
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 17 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 เม.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 10 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือ ที่ มห 0017.2/ว2032 ลงวันที่ 5 เมษายน 2561 เรื่อง การขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตลาดประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 5 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสอบถามข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 เมษายน 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 เม.ย.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1878 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่หก
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มี.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2561 ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1829 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 มี.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2561 เรื่อง รายชื่อร้านค้าที่ถูกเพิกถอนการเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 26 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 19 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1589 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือ ที่ มห 0017.2/ว1527 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ด่วนที่่สุด ที่ มห 0017.2/ว1490 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มี.ค.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนมาก ที่ มห 0017.2/ว 1366 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รุ่นที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รุ่นที่ 1
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มีนาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว 1182 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.2/ว1103 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561 รอบการประเมินที่ 1
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ppt.โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหนังสือมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 0993 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี 20 ก.พ.61
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ก.พ.61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศการยื่นคำขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 31 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการ e-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้ง อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24-1-61 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ท. รับผิดชอบการประเมิน (ระดับจังหวัด) (ใหม่ล่าสุด)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง จัดการสัมมนาหัวข้อ “การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0” ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 19 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสำรวจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อดำเนินการจัดโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 16 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณากร (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 1/2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผูัตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมกราคม 2561/หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว 0318 ลว 16 ม.ค. 61
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่่มจังหวัด PADME
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว0119 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 7/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 8 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นมองอนาคต 20 ปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 0018 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว0019 เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 3 มกราคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 26 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ที่ มห 0017.2/ว7734 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560-2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการซื้อครุภัณฑ์
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 19 ธ.ค. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดของกลางคดีสุรา
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการเดือนธันวาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 7 ธ.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดงานวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 ธันวาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 เรื่อง รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า "ธงฟ้าประชารัฐ" จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 29 พ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 พ.ย.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อตลาดประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 71 แห่ง
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 22 พ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 22 พ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ page มหาดไทย Knowledge management
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 พ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐ |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสอบถามและแบบรายงานความคิดเห็นเกี่ยวประเด็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 60
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15 พ.ย.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความร่วมมือในการให้ความคิดเห็นในการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายชื่อตลาดประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการตลาดประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 6/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 27 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 25 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนผังพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 12 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0211.9/ว 5788 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11/10/2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการจิตอาสา Check list
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11/10/2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลปฏิบัติราชการแทน
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4 ตุลาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มติที่ประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 29 กันยายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานโครงการพระราชดำริ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอให้เร่งรัดและขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 กันยายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 กันยายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 11 กันยายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 กันยายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 4 กันยายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การมอบอำนาจการจัดหาพัสดุ
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 ส.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกันยายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 31 ส.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก และแนวทางการดำเนินงานฯ (2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก และแนวทางการดำเนินงานฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนสิงหาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 147
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และข่าวกรมเจ้าท่า
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง มห 0012.7/ว 4891 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบฟอร์มแผน/ข้อมูลพื้นฐานโครงการ และตัวอย่างโครงการ อพ.สธ.
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 ส.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญประชุม PMQA พื้นฐาน ฉบับที่ 2 ในวันที่ 4,8,11 สิงหาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 ส.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 5/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางในการจัดทำ Power point (PMQA ฉบับที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตัอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (จ.สระบุรี หมวด 4-7)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตัอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (จ.สระบุรี หมวด P-3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตัวอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (พระนครศรีอยุธยา)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตัวอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (กาญจนบุรี)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ตัวอย่าง Power point (PMQA ฉบับที่ 2) (นครปฐม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือเชิญประชุมซักซ้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 25 กรกฎาคม |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานประเมินตนเอง/ลักษณะสำคัญขององค์การ (หมวด P) จังหวัดมุกดาหาร (PMQA ฉบับที่ 2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 20 ก.ค. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประชุมวันที่ 19-20 ก.ค. 60
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ ประชุมวันที่ 19-20 ก.ค. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 11 ก.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์บริการรับรองเอกสารของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุบลราชธานี
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 4/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายแลพแนวทางการพิจารณางบประมาณ รายขจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ฉบับเดือน มกราคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยื่นให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 050760 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร (ศจพ.จ.มุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดมุกดาหาร (อจร.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการยุทะศาสตร์ชาติ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2740616 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 270616 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม(ก.บ.ก)ครั้งที่ 5/2560 และแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 21/06/17 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัคร (อสพ.) รุ่นที่ 70
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ผลการประเมินการปฏฺบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 มิ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 มิ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การอบรมหลักสูตรผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 160617 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 และ 30 พฤษภาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 มิ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การอบรมการบันทึกข้อมูลโครงการในระบบ PADME
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 15 มิ.ย.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 มิ.ย.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การพิจารณาแก้ไขปัญหากรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 13 มิ.ย. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนะนำเว็บไซต์ www.MSQ-Health.com
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการป้องกันเกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัยสำหรับประชาชน
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ.จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 9 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 8 มิ.ย. 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการสร้างความเข้มแข็งฯ
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อหารือการจัดสรรงบประมาณภายใต้พระราชบัญญัติงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ.2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (เพิ่มเติม)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเพิ่มเติม
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ) รุ่นที่ 70 ประจำปี 2561 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 2 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เรื่องเชิญประชุม (การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) สิ่งที่ส่งมาด้วย อ้างถึงสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หนังสือที่ นร 0108/ว 4839 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 (โครงการส่งเสริมและแนะนำหน่วยงานของรัฐจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ) และ กำหนดการประชุม
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร (ก.บ.จ.มุกดาหาร) ครั้งที่ 3/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ (PMQA)
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และความต้องการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นการปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห. 4 (บางส่วน) ตำบลมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 24 พ.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22 พ.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ระบบ E-Inspection
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พ.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปการปรับปรุงเกณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี ๒๕๖๐
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พค 2560  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้งที่ 2/2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ์ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทย ประจำเขตตรวจราชการที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม 60
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 5 พ.ค.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมในการดำเเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 26 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล VDO Conference 27 เมษายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 25 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 60(5)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 60(4)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 60(3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 60(2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 60(1)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลนโยบายด้านการเกษตร ปี 60
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลบรรยาย5เม.ย.60(4)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลบรรยาย5เม.ย.60(3)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลบรรยาย5เม.ย.60(2)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลบรรยาย5เม.ย.60(1)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามภารกิจ “มหาดไทยใสสะอาด”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หนังสือที่ มห 0017.1/ว 2116 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 20 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการใช้งานระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 19 เม.ย.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่ดินสาธารณประโยชน์ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 18/04/2559 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 7 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0108/ว.2282 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง โครงการ "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 4 เมษายน 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 2/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 29 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 28 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นการตรวจราชการของผุ้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนมีนาคม 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แจ้งการรับเหรียญราชการชายแดนให้แก่ผู้พระราชทาน ปี พ.ศ. 2558 - 2559
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 21 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... พร้อมปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 15 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง เอกสารประกอบการประชุม PMQA วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 202 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 10 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน พ.ศ. 2560 “จังหวัดใสสะอาดต่อต้านการทุจริต”
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 13 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แบบรายงานขั้นตอนการจ้างก่อสร้าง (วิธี e - bidding) งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 10 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสรรหาผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 9 มีนาคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 6 มี.ค. 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานซอฟต์แวร์_ISOIEC-29110.
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 27 กพ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 23 กพ 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 22022016 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและโปร่งใส
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายละเอียดการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบหมายให้เพื่อช่วยราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 220216 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามกฎการแบ่งส่วนราชการ สงป
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 220216 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประเด็นตรวจราชการเดือน กุมภาพันธ์ 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 ก.พ. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุมติดตามงานและทบทวนแนวทางในการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ คณะกรรมการบริหารศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ส่วนงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศฯ วันที่ 20/02/2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 16 ก.พ.60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ และคนทุกวัย หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.2/ว834 ลว 10 ก.พ.60
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 10 ก.พ. 60 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปประเด็นการหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยฯ ตาม ว 43/2553
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศรายชื่อสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 7 ก.พ. 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การจัดทำโครงการที่เสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ได้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ข้อมูลโรงแรมที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่  |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดมุกดาหาร
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 30 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 (ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายในการประชุมชี้แจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ Local Economy)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 31 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559
ประเภทข่าว ฝ่ายอำนวยการ วันที่ 25 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สรุปประเด็นการหารือข้อราชการที่มีความสำคัญ หรือเร่งด่วนประจำสัปดาห์ (เวทีวาระยามเช้า)
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 20 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะที่ 5.5
ประเภทข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ วันที่ 23 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 20 มกราคม 2560 |  คลิกรายละเอียด
เรื่อง สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ประเภทข่าว กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล