รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี เพิ่มข้อมูล
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด