รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี เพิ่มข้อมูล
เรื่อง รายงานผลการดำนเินการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติ มิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รายละเอียด ดาวน์โหลด