แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี เพิ่มข้อมูล
เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2566-2570) ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด
เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 1 มกราคม 2564 กลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ รายละเอียด ดาวน์โหลด