Google ::
ย้อนกลับ      
 
เพิ่มเอกสารใหม่
   
รหัส 39 เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ประชุม 19-20 ก.ค. 60 | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 38 เรื่อง หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห ๐๐๑๗.๑/ว ๕๘๕๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 37 เรื่อง ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัดมุกดาหาร(ชุดเดิม)
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 36 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเพิ่มเติมรายPMQAในภาพรวมเพื่อดูความเชื่อมโยง ความถูกต้อง ความเหมาะสมก่อนที่จะเสนอท่านผวจ.มห.และรายงาน ก.พ.ร. โดยแก้ไขเป็นตัวอักษรมีสีแดงหรือตัวเอียง แล้วส่งกลับทางอีเมลย์นี้ภายในวันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ ด้วย
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๓๐เมษายน๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 35 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดาวน์โหลดหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห ๐๐๑๗.๑/๑๔๑๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการฯ โดยให้รายงานผลภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 34 เรื่อง คู่มือนำเข้าข้อมูลในระบบศูนย์ข้อมูลกลางหรือศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 33 เรื่อง จังหวัดมุกดาหารขอความอนุเคราะห์หน่วยงานราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดมุกดาหารและโรงพยาบาลมุกดาหารทั้ง ๓๔ หน่วยงาน ศึกษาข้อมูลจากระเบียบวาระการประชุมคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองค์การที่ส่งมาพร้อมนี้และจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดมุกดาหารตามแบบฟอร์มในหัวข้อด้านล่างหน่วยงานละ ๕ ระดับๆละอย่างน้อย ๑ เรื่อง ส่งให้จังหวัดมุกดาหารภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ด้วย(ขณะนี้หนังสืออยู่ระหว่างเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารลงนาม)
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 32 เรื่อง แบบฟอร์มจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะองค์การของจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 31 เรื่อง จังหวัดมุกดาหารขอส่งสรุปสาระสำคัญPMQA มาเพื่อให้ดาวน์โหลดไปใช้ในการประชุมวันที่ ๑๙ มี.ค.๕๘
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 30 เรื่อง จังหวัดมุกดาหารขอเชิญประชุมคณะทำงานPMQAทุกหมวดในวันที่๑๙มี.ค.๕๘ เวลา๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๒๐๓
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๗ มี.ค.๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 29 เรื่อง ตัวอย่างที่ดีการเขียนรายงานPMQAหมวดต่างๆของกรมปศุสัตว์ซึ่งอ.ถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด ให้คำแนะนำในการประชุมฯเมื่อวันที่ ๑๒มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูนวิเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 28 เรื่อง ตัวอย่างที่ดีการเขียนรายงานPMQAหมวดต่างๆของจังหวัดตากซึ่งอ.ถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด ให้คำแนะนำในการประชุมฯเมื่อวันที่ ๑๒มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูนวิเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 26 เรื่อง ร่างรายงานPMQAหมวด๑ถึง๖ของจังหวัดมุกดาหารปี๒๕๕๘ ซึ่งอ.ถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด ให้คำแนะนำในการประชุมฯเมื่อวันที่ ๑๒มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูนวิเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 25 เรื่อง ร่างรายงานPMQAหมวด๒ของจังหวัดนครพนมซึ่งอ.ถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด ให้คำแนะนำในการประชุมฯเมื่อวันที่ ๑๒มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูนวิเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 18 เรื่อง ร่างรายงานPMQAหมวด ๒ ของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งอ.ถิระ ถาวรบุตร ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัทการจัดการคุณภาพ จำกัด ให้คำแนะนำในการประชุมฯเมื่อวันที่ ๑๒มี.ค.๕๘ ณ โรงแรมฟอร์จูนวิเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 17 เรื่อง มอบหมายภารกิจในการกำกับดูแลตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเขียนรายงานPMQA
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 16 เรื่อง แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การ และPMQA
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 15 เรื่อง เอกสารและสื่อเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 14 เรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 13 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 11 เรื่อง ขอความร่วมมือดาวน์โหลดหนังสือและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 10 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเพิ่มเติม(ร่าง)รายงานลักษณะสำคัญขององค์การของจังหวัดมุกดาหาร ปี ๒๕๕๘ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 9 เรื่อง ตัวอย่างหรือBestpracticesการเขียนรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การแต่ละหมดปี๒๕๕๕ถึง๒๕๕๗

รายละเอียดคลิกที่นี่


ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 6 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2558

รายละเอียด คลิก


ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 5 เรื่อง เรื่อง เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๘

รายละเอียดคลิก


ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ 20 ก.พ.2558 | ดาวน์โหลด (Download)
รหัส 2 เรื่อง ตัวชี้วัดที่ ๕ ในคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ปี ๒๕๕๘
ประเภท กลุ่มงานข้อมูลฯ วันที่ ๒๐ ก.พ.๕๘ | ดาวน์โหลด (Download)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Record 1To 26 All 26