ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/TOR
รายละเอียด เพิ่มข้อมูล
เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ชำรุด เสื่อมสภาพ ที่ได้รับจากโครงการ เอไอดี ประจำปี 2564
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกาศผลขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกาศผลขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อห้องพ่นสีและอบสีรถยนต์พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สมรรถณะเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอลเรลพร้อมโปรแกรมการเรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดณุปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร (ครั้งที่ 2)
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 76 รายการ
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตู้)
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมสรรพสามิต
รายละเอียด : ขายทอดตลาดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศอำเภอหนองสูง
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างโครงการ smart infrastructure to smart living กิจกรรม ก่อสร้างถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน บ้านโคกหินกอง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูงใต้ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอหนองสูง
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศอำเภอหนองสูง
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภค กิจกรรม ขุดลอกห้วยถ้ำช้างน้อย (ตอนล่าง) พร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูงใต้ จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : ที่ว่าการอำเภอหนองสูง
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดยโสธร
รายละเอียด : การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้งาน
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
หน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานการตรวจแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
รายละเอียด : เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ
หน่วยงาน : สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตู้ป
หน่วยงาน : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขอเลื่อนการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมสรรพสามิต (ครั้งที่ 3)
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งได้จัดซื้อหรือใช้งานทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นต้องใช้งานต่อไป
หน่วยงาน : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาด
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน : สำนักงานสวัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน : สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หน่วยงาน : สำนักงานการปฎิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาด (ครั้งที่ 3)
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนตาดแคน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร และบ้านพักข้าราชการ (บ้านพัก ผวจ. , รอง ผวจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาด (ครั้งที่ 2)
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563
หน่วยงาน : โรงพยาบาลหว้านใหญ่
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาด
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบท
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 70/44-45 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดยโสธร
รายละเอียด : การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบท
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212 - บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศอำเภอดอนตาล
รายละเอียด : การขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
หน่วยงาน : ที่ทำการอำเภอดอนตาล
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด