โครงการริเริ่มใหม่ของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง โครงการที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง โครงการมุกดาหารบ้านสวย เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
   วันที่ 7 มกราคม 2564   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ 17 ธันวาคม 2563   รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง กลุ่มเป้าหมายสร้างและซ่อมบ้านตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ ธันวาคม 2563 - กันยายน 2564   รายละเอียด ดาวน์โหลด