คำรับรองการปฏิบัติราชการ เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตามมาตรการปรังบปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   วันที่ 5 มีนาคม 2564    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมณ พ.ศ.2563
   วันที่ กุมภาพันธ์ 2563    รายละเอียด ดาวน์โหลด