กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย "วันจักรี" เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"
จังหวัดมุกดาหารจัดงานพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
  เพิ่มข้อมูล | อ่านกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด ...

บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
  :: หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ
 
 
วาระงานผู้บริหารจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.
เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร
ตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายวีระชัย นาคมาศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 0-4261-1330 ต่อ 49111
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด
  :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  :: แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
   [ร้องเรียนทุจริต] [ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม]
  :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ศูนย์โควิด-19 มุกดาหาร
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด
ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน
สรุปมติคณะรัฐมนตรีประจำเดือน


มุกดาหาร : เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)
มุกดาหาร : เมือง 4 ดี (เศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี)

แผนการดำเนินงาน
 
  :: ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี
  :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
 
 
การให้บริการ
 
 
 
 
การบริหารงบประมาณ