ปีนี้จัดสงกรานต์ได้ แต่ต้องเข้มป้องกันโควิด...
มุกดาหาร - ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีครั้งที่ 2/2564
  เพิ่มข้อมูล | อ่านกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด ...

บริการข้อมูลข่าวสาร
  :: หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ
 
  :: ข้อมูลสถิติจังหวัดมุกดาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: หนังสือเวียนกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
  :: แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
   [ร้องเรียนทุจริต] [ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม]
  :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ศูนย์โควิด-19 มุกดาหาร
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
รายงานการประชุมกรมจังหวัด
คู่มือบริการประชาชน
คำสั่งมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด


 

แผนการดำเนินงาน
 
  :: ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี
  :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
 
 
การให้บริการ
 
 
 
 
การบริหารงบประมาณ