ประกาศขึ้นบัญชีการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ปกครองจังหวัดมุกดาหาร)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เเละกำหนดสถานที่ประเมินรอบที่ 2 (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กรมการปกครอง)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  เพิ่มข้อมูล | อ่านกิจกรรมผู้บริหารทั้งหมด ...

บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
 
 
 
  :: หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการ

 
วาระงานผู้บริหารจังหวัด
คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.
เจตจำนงค์สุจริตผู้บริหาร
ตัวชี้วัดสำคัญของจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายเฉลิมพล มั่งคั่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

โทร. 0-4261-1330 ต่อ 49111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การให้บริการ
 
 
 
 
  :: ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนการดำเนินงาน
 
 
 
ผลการดำเนินงาน
  :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  :: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  :: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน
  :: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี


การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: มุมบริหารงานบุคคล (HR Corner )
  :: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  :: รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
  :: แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  :: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2563
   [ร้องเรียนทุจริต] [ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม]
  :: ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เจ้าหน้าที่รัฐ

Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เว็บไซต์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ศูนย์โควิด-19 มุกดาหาร
คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
รายงานการประชุมกรมการจังหวัด
ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำเดือน
ปฏิทินงานสำคัญประจำเดือน


มุกดาหาร : เมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)
มุกดาหาร : เมือง 4 ดี (เศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี)

การปฏิบัติงาน
 
 
 
การบริหารงบประมาณ