1. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

:: ข้อมูลพื้นฐาน (^Up)

O1: โครงสร้าง | เพิ่มเติม |
O2: ข้อมูลผู้บริหาร | เพิ่มเติม |
O3: อำนาจหน้าที่
O4: แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5: ข้อมูลการติดต่อ
O6: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
:: ข่าวประชาสัมพันธ์

O7:
ข่าวประชาสัมพันธ์

:: การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8:
Q&A
O9: Social Network

 

2. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (^Up)

:: แผนดำเนินงาน
O10: แผนดำเนินงานประจำปี | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม |
O11: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | เพิ่มเติม |
O12: รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | เพิ่มเติม |

:: การปฏิบัติงาน
O13: คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | เพิ่มเติม |

:: การให้บริการ
O14: คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17: E-Service | เพิ่มเติม |
 

3. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (^Up)

:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18: แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม |
O19: รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน | เพิ่มเติม |
O20: รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | เพิ่มเติม |
:: การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21: แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22: ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | เพิ่มเติม |
O23: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24: รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

4. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (^Up)

:: การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | คำสั่ง 1 | คำสั่ง 2 | คำสั่ง 3 |
O26: การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | คำสั่ง 1 | คำสั่ง 2 |
O27: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

5. ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (^Up)

:: การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | เพิ่มเติม |
O30: ช่องทางแจ้งเรื่องเร้องเรียนการทุจริต | เพิ่มเติม |
O31: ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

:: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32: ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | เพิ่มเติม |
O33: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | เพิ่มเติม |

 

6. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (^Up)

:: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | เพิ่มเติม |
O35: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม |
:: การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36: การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37: การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม | เพิ่มเติม |
:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | เพิ่มเติม |
:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | เพิ่มเติม |
O40: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดิอน
O41: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำป

 

7. ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (^Up)

:: มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42: มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43: มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44: มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45: มาตรการจัดการเรื่องเร้องเรียนการทุจริต
O46: มาตราการป้องกันการรับสินบน
O47: มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48: มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
   
   
 
ต่อต้านคอรัปชั่น คือ "คำมั่น" ของพวกเรา
เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทร./แฟกซ์ 042 611 330 E-mail : mukdahan_per@hotmail.com