1. ดัชนีความโปร่งใส
1.1 การเปิดเผยข้อมูล

EB1: (1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด
 
ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด | ราชกิจจานุเบกษา | จังหวัดมุกดาหาร |
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จังหวัดมุกดาหาร
การแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส่วนราชการประจำจังหวัด
เกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
  (2) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
ผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร
ทำเนียบส่วนราชการในจังหวัดมุกดาหาร
โครงสร้างการบริหารงาน
ข้อมูลสรุปจังหวัดมุกดาหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
นโยบาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ | จังหวัดมุกดาหาร | ส่วนราชการ |
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สำนักงานจังหวัด)
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (สำนักงานคลังจังหวัด)

EB2:
(Up)
(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1149/2558 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4726/2559 เรื่อง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 3648/2558 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร
  (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร | ครั้งที่ 2-2561 | ครั้งที่ 1-2561 | ครั้งที่ 7-2560 |
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร | ครั้งที่ 1-2561 | ครั้งที่ 4-2560 | ครั้งที่ 3-2560 |
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร | ครั้งที่ 1-2561 | ครั้งที่ 3-2560 | ครั้งที่ 2-2560 | ครั้งที่ 1-2560 |

EB3:
(Up)
(1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  (2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการและแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติงาน
การเผยแพร่ฐานการจัดซื้อจัดจ้างของตามแผนการปฏิบัติงานประจำปี ของจังหวัดมุกดาหาร
  (3) การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
ภาพถ่ายหน้าจอระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
เว็บไซต์การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของจังหวัดมุกดาหาร
าพถ่ายการปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
  (4) การเผยแพร่ฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 
เว็บไซต์การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร
ว็บไซต์การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของส่วนราชการ

EB4:
(Up)
(1) การเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
  (2) การเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่ผ่านมา
 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  (3) การเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1149 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คำสั่ง ก.บ.จ.มุกดาหาร ที่ 1/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1233/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4361/2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุม ก.บ.จ.มุกดาหาร
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
สรุปผลการเบิกงบประมาณ (เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร)
สรุปผลการเบิกงบประมาณ (เว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร)

EB5:
(Up)
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0017.5/ว 2096 ลว. 9 เม.ย. 61 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 135396 ลว. 6 มี.ค. 61 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
   1) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ
   2) ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการฯ
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1222/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2940 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ

EB6:
(Up)
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของส่วนราชการ
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร ลงวันที่ 11 เมษายน 2561
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2146 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร
การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ

EB7:
(Up)
การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของจังหวัด
 
เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 1403/2560 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการ ผู้อำนวยการ และสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4601/2559 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห0017.5/ว 7833 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560 การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
โครงสร้าง กลไก เครือข่ายการขับเคลื่อนงานภาพรวมจังหวัด/ผังขั้นตอนกระบวนการการจัดการเรื่องร้องเรียน ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
โครงสร้างบทบาทหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร
ตัวอย่างการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
ตัวอย่างการตอบสนองและรายงานผลการดำเนินการเกี่ยว กับเรื่องร้องเรียน

EB8:
(Up)
การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการและแนวทางปฏิบัติการฯ
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 7833 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 การจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกระทรวงมหาดไทย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ
การกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและโปร่งใส

EB9:
(Up)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการและแนวทางปฏิบัติการฯ
รายงานผลกิจกรรมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ 9 ธ.ค. 60
ผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดมุกดาหาร

EB10:
(Up)
(1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการและแนวทางปฏิบัติการฯ
ายงานผลการดำเนินการประกาศเจตจำนงสุจริตฯ ของส่วนราชการประจำจังหวัด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2561
  (2) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในจังหวัด
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการและแนวทางปฏิบัติการฯ
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำหรับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

EB11:
(Up)
(1) การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 6201 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  (2) การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
คำสั่งจังหวัดมุกดาหาร ที่ 4726/2559 เรื่อง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดมุกดาหาร
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

EB12:
(Up)
(1) การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มห 0017.5/ว 2145 ลว. 11 เม.ย. 61 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดมุกดาหาร และมาตรการและแนวทางปฏิบัติการฯ
คู่มือการอำนวยความสะดวก/การให้บริการแก่ประชาชน ของส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนของจังหวัดมุกดาหาร
  (2) การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
 
การเผยแผ่คู่มือการอำนวยความสะดวก/การให้บริการแก่ประชาชน ของส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนของจังหวัดมุกดาหาร
 
ต่อต้านคอรัปชั่น คือ "คำมั่น" ของพวกเรา
เว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th ศูนย์ราชการจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
โทร./แฟกซ์ 042 611 330 E-mail : mukdahan_per@hotmail.com