- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอนแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง [นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ] [ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ] และ [ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ] | [การขอทราบคะแนนฯ]
- ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ