ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 37 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
588 คค 0703.43/42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย มห.ถ.1-0022 บ้านป่าเม็ก-บ้านวังไฮ อ.หนองสูง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 มกราคม 2561
587 รอ 0017.3/ว 6015 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาสัยข้าราชการสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 09 มกราคม 2561
586 0017.2/- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยเฉพาะวิธีเจาะจง
รายละเอียด : โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วงเงินงบประมาณ 106,750 บาท (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นเงิน 106,750 บาท (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ผู้ได้รับคัดเลือก คือ ร้านรวมโชค (ขายส่ง,ขายปลีก)
สนจ.มุกดาหาร 03 มกราคม 2561
585 / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทางพร้อมเก้าอี้ และจัดหาครุภัณฑ์เพื่อติดตั้งในอาคารผู้โดยสารและจัดหาเสากั้นทางเดิน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 ธันวาคม 2560
584 0032.2/4247 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชิ้อและอันตราย แบบราคาคงที่ไม่จำกัด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 ธันวาคม 2560
583 ทส 1620.1/7609 ประกวดราคาจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานเพาะชำและจัดเตรียมกล้าไม้
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 ธันวาคม 2560
582 0017.3/ โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : สำนักงานจังหวัดมุกดาหารหารได้จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 121,597 บาท วันที่กำหนดราคากลาง 13 ธ.ค.60 เป็นเงิน 121,597 บาท ผู้ได้รับคัดเลือกจากวิธีเจาะจง คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิต คอมพิวเตอร์ แอนด์ เทคโนโลยี
สนจ.มุกดาหาร 20 ธันวาคม 2560
580 สกก.342/2560 แก้ไขประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแรกเตอร์และรถเกี่ยวนวดข้าว 70 แรงม้า
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 ธันวาคม 2560
579 0718/3079 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่ตอนกลาง บ้านงิ้ว ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 ธันวาคม 2560
578 ทส 1411.6/905 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 ธันวาคม 2560
577 ทส 1411.6/909 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 ธันวาคม 2560
576 ทส 1620.1/7514 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักและรั้วพร้อมป้ายสำนักงานด่านป่าไม้มุกดาหาร จำนวน 1 โครงการ
รายละเอียด : ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 8-18 ธ.ค.60 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.forest.go.th./khonkaen_7 หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4333 0382 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ
สนจ.มุกดาหาร 15 ธันวาคม 2560
575 สกก.334/2560 ประกวดราคาซื้อรถเกี่ยวนวดข้าว 70 แรงม้า
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 ธันวาคม 2560
574 สกก.334/2560 สอบราคาซื้อเครื่องสับย่อยกากพืช
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 ธันวาคม 2560
573 สกก.334/2560 สอบราคาซื้อแผ่นยางพารา
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 ธันวาคม 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com