ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 47 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
750 / ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 มกราคม 2563
749 ทส 1411.6/2582 ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ครั้งที่ 11/2562 เรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการในเขตทางหลวง ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร, ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี และท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 ธันวาคม 2562
748 ทส 1411.6/2484 ประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 เรื่อง ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าพลาญข่อย (โครงการ 4) งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 03 ธันวาคม 2562
747 ตผ 0051 อบ//ว 0367 ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 พฤศจิกายน 2562
746 มห 0027/1511 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ชำรุด เสื่อมสภาพไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 49 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 พฤศจิกายน 2562
745 มห 0032.2/3074 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดต้นสักในพื้นที่ราชพัสดุ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 ตุลาคม 2562
744 ยส 0017.3/ว 9996 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อมและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 กันยายน 2562
743 คค. 06025/พ.3/2064 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 กันยายน 2562
742 คค 0703.43/1691 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.4007 แยก ทล.2034 - บ้านภูล้อม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 04 กันยายน 2562
741 คค 0703.43/1603 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.4007 แยก ทล.2034 - บ้านภูล้อม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 สิงหาคม 2562
740 มห 0011/ว 2583 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 สิงหาคม 2562
739 มห 0032.2/2515 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 สิงหาคม 2562
738 คค. 06025/พ.3/1886 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 13 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 สิงหาคม 2562
737 มห 0017.3/ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายละเอียด : ประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) จำนวน 1 โครงการ
สนจ.มุกดาหาร 04 กรกฎาคม 2562
736 ตผ 0051 อบ/ว 0191 ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 กรกฎาคม 2562
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com