ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 26 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
424 0019/ว 2038 ประกาศสอบราคา
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 เมษายน 2560
423 0015/654 จัดหาผู้รับจ้างโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 9,810,000 บาท
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 เมษายน 2560
422 คค 0703.43/ ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 เมษายน 2560
421 ทส 1413.6/795 ประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลย ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 เมษายน 2560
420 นพ 0032.001/5159 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 เมษายน 2560
419 1413.6/787 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงภูพาน งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 เมษายน 2560
418 0218/1045 ประกวดราคาจ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 เมษายน 2560
417 คค 0703.43/842 เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 เมษายน 2560
416 0118/1510 ประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 เมษายน 2560
415 คค 0703.43/840 ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 เมษายน 2560
414 0618/1072 เปิดเผยราคากลางโครงการพัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 เมษายน 2560
413 71402/53 สอบราคาซื้อรถบรรทุก
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 เมษายน 2560
412 คค 0703.43/806 ยกเลิกประกาศจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 เมษายน 2560
411 คค 06025/พ.1/698 ประกาศผลสอบราคาจ้าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 เมษายน 2560
410 0032.2/114 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 เมษายน 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com