ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 44 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
694 ตช 0029(มห).814/ว60 การขายทอดตลาด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 มกราคม 2562
693 ศธ 0625.4/ว - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 ธันวาคม 2561
692 0118/4684 ประกวดราคาสำหรับการจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านป่งเป้า ต.โพนทราย อ.เมือง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 ธันวาคม 2561
691 รอ 0017.3/ว 6452 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 ธันวาคม 2561
688 ศธ 0625.4/ว 1700 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอัจฉริยะ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 ธันวาคม 2561
687 0004.01/ว 131 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณ๊แห่ดาวคริสต์มาสประจำปี 2561
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 ธันวาคม 2561
686 รอ 0017.3/ว 06094 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 พฤศจิกายน 2561
685 71202/ว168 ประกวดราคาซื้อค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 พฤศจิกายน 2561
684 ทส 1620.1/7886 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักราชการของศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 27 พฤศจิกายน 2561
683 คค 0703.43/2452 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้อยทราย ม.7ต.นาโสก อ.เมืองมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 27 พฤศจิกายน 2561
682 ศธ 0625.4/ว 1633 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 พฤศจิกายน 2561
681 รง 0465/ว 1182 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 พฤศจิกายน 2561
680 รอ 0017.3/ว 05771 ส่งประกาศยกเลิกราคาจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 พฤศจิกายน 2561
679 ศธ 0625.4/ว 1596 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอัจฉริยะ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 09 พฤศจิกายน 2561
678 ศธ 0625.4/ว 1577 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 พฤศจิกายน 2561
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com