ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 47 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
737 มห 0017.3/ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
รายละเอียด : ประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) จำนวน 1 โครงการ
สนจ.มุกดาหาร 04 กรกฎาคม 2562
736 ตผ 0051 อบ/ว 0191 ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 กรกฎาคม 2562
735 ตผ 0051 อบ/ว 0191 ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 5 (จังหวัดอุบลราชธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 กรกฎาคม 2562
734 คค 0703.43/1214 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง - บ้านนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 มิถุนายน 2562
733 สทล.3 ขท.มุกดาห/795 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 มิถุนายน 2562
732 สทล.3 ขท.มุกดาห/794 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 มิถุนายน 2562
731 คค.06025/พ.1/1560 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 มิถุนายน 2562
730 คค.06025/พ.1/1557 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 มิถุนายน 2562
729 มห 51007/1785 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดแบตเตอรี่เก่าและย่างเก่า การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2561
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 มิถุนายน 2562
728 คค 0703.43/1148 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง - บ้านนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 มิถุนายน 2562
727 มห 51007/1169 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดเวลาเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2561
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 มิถุนายน 2562
726 ตช 0029(มห).814/2380 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 มิถุนายน 2562
725 มห 0017.3/ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 มิถุนายน 2562
724 ทส1620.1/4501 ประกาศกรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไป จำนวน 200 ไร่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 31 พฤษภาคม 2562
723 กค0607.06/ว 77 ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลอดของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายในหน้าที่ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2560
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 พฤษภาคม 2562
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com