ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 30 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
484 51007/1568 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 20 กรกฎาคม 2560
483 0032.2/2451 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 20 กรกฎาคม 2560
482 มห 0032.2/2294 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 กรกฎาคม 2560
481 มห 0032.2/2293 สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 กรกฎาคม 2560
480 0012/418 ขายทอดตลาดรถตู้เก่าของทางราชการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 กรกฎาคม 2560
479 0032.2/2190 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 กรกฎาคม 2560
478 51007/1407 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 มิถุนายน 2560
477 0017.3/1533 สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน รายการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มิถุนายน 2560
476 ทส 1413.6/1346 ประมูลจำหน่ยไม้นายางยืนต้น ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มิถุนายน 2560
475 0016/ว1218 สอบราคาจ้างจัดงานถนนคนเดิน ลานสนุกมุกดาหาร ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มิถุนายน 2560
474 0016/ว1214 สอบราคาจ้างจัดงาน In-store promotion ณ ห้วสรรพสินค้า กรุงเทพฯ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มิถุนายน 2560
473 72802/445 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่ากว้าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มิถุนายน 2560
472 75702/195 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคนข้าม
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มิถุนายน 2560
471 75002/188 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกสื โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับคนเดินข้ามห้วยบังอี่
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 มิถุนายน 2560
470 0019/ว3417 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 มิถุนายน 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com