ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 46 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
722 ทส1620.1/4323 ประกวดราคาจ้างเหมาปลูกป่าทั่วไปในเขตพื้นที่รับผิดชอบหน่วยฟื้นฟูสภาพป่า
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 พฤษภาคม 2562
720 มห 0017.3/ว 3504 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุพัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 พฤษภาคม 2562
719 คค0703.43/940 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสารยบ้านด่านยาง ตำบลนากอก - บ้านนาอุดมตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 14 พฤษภาคม 2562
718 คค 0703.43/821 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านด่านยาว ตำบลนากอก - บ้านนาอุดม ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 เมษายน 2562
717 บจธ. 05/ว.198 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 26 เมษายน 2562
716 ทส1620.1/3458 ประกวดราคาจ้างเหมาะเพาะชำกล้าไม้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ชุมชน(เรือนเพาะชำชุมชน)ของสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธ์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 เมษายน 2562
715 คค 0703.43/730 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโนนสังข์ศรี-บ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 เมษายน 2562
714 มห 75002/120 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไป
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 เมษายน 2562
713 คค 0703.43/641 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาสะเม็ง-บ้านนาม่วง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 เมษายน 2562
712 คค 0703.43/611 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโนนสังข์ศรี-บ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ดัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 มีนาคม 2562
711 สทล.3 ขท.มุกดหา/370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 มีนาคม 2562
710 คค.06025/พ.1/648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 มีนาคม 2562
709 มห 0032.2/818 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 มีนาคม 2562
708 คค 0703.43/542 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสารบ้านนาสะเม็ง - บ้านนาม่วง อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 มีนาคม 2562
707 คค 0703.43/522 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 มีนาคม 2562
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com