ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 28 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
455 / สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 พฤษภาคม 2560
454 0618/ว1238 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 พฤษภาคม 2560
453 74202/ว466 การสอบราคาเทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 พฤษภาคม 2560
452 0033(4)/ว26 คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 พฤษภาคม 2560
451 0015/831 โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง จำนวน 23 ระบบ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 พฤษภาคม 2560
450 0032.2/1577 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด : กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ดทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mukhos.go.th. หรือ www.gprocurement.go.th. โทรศัพท์หมายเลข 0 4261 1285 ต่อ 1250, 1358 ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรดสอบถามมายังโรงพยาบาลมุกดาหาร ภายในวันที่ 30 พ.ค.60
สนจ.มุกดาหาร 24 พฤษภาคม 2560
449 0019/ว2789 สอบราคาซื้อรถรางชมวิวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรายอารยธรรมลุ่มน้ำโขงฯ
รายละเอียด : กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่ 18-29 พ.ค.60 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 4261 1482 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 1 ในวันที่ 18-29 พ.ค.60 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือเว็บไซต์ www.cdd.go.th/mukdahan หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4261 1482 ในวันและเวลาราชการ
สนจ.มุกดาหาร 22 พฤษภาคม 2560
448 นพ 0032.001/3565 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านครัวรายการเครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า จำนวน 1 เครื่อง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
447 1413.6/1006 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่ามุกดาหาร งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ผู้สนใจจะยื่นซองประมูล สอบถามและติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลฯ 430 เลขที่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา เลขที่ 1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 9 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในราคาชุดละ 2,000 บาท ในวันที่ 5-19 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4531 6685 ในวันและเวลาราชการ หรือ www. fio.co.th โดยมีกำหนดยื่นซองในวันที่ 22 พ.ค.60 เวลา 10.30-11.30 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
446 1413.6/1006 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาสวนป่ามุกดาหาร งานสวนป่ามุกดาหาร
รายละเอียด : ผู้สนใจจะยื่นซองประมูล สอบถามและติดต่อขอซื้อเอกสารการประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส ได้ที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลฯ 430 เลขที่ 11 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา เลขที่ 1 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่ 9 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในราคาชุดละ 2,000 บาท ในวันที่ 5-19 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4531 6685 ในวันและเวลาราชการ หรือ www. fio.co.th โดยมีกำหนดยื่นซองในวันที่ 22 พ.ค.60 เวลา 13.30-15.00 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
445 /- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วงเงิน 199,052 บาท
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
444 /- โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วงเงิน 183,000 บาท
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
443 / โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วงเงิน 150,583 บาท
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
442 0318/1397 โครงการขุดลอกขยายสระน้ำหนองบัว
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2560
441 004.01/ว 23 สอบราคาซื้อรถรางชมวิว ขนาด 24 ที่นั่ง
รายละเอียด : กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 2 - 16 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 17 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดหาาร ในวันที่ 2 - 15 พ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไชต์ https:// www.facebook.com/Mdh.TourSport หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4261 1306 ในวันและเวลาราชการ
สนจ.มุกดาหาร 09 พฤษภาคม 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com