ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 42 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
664 0118/3329 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 กันยายน 2561
663 0017.3/ รายงานผลการกำหนดราคากลาง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 กันยายน 2561
662 รอ 0017.3/ว 4610 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 กันยายน 2561
661 รอ 0017.3/ว 4571 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 กันยายน 2561
660 0004.01/ว103 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมปั่นฝ้าย สายบุญ จุลกฐิน จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 กันยายน 2561
659 0017.3/ การจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมครุภัณฑ์บ้านพักหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 กันยายน 2561
658 0017.3/- จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 กันยายน 2561
657 0032.2/3731 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 สิงหาคม 2561
656 มห 0017.3/ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 สิงหาคม 2561
655 0032.2/3721 ประกาศราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ โรงพยาบาลมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 สิงหาคม 2561
654 คค. 06025/พ.2/2201 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 สิงหาคม 2561
653 คค. 06025/พ.4/2173 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 15 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 สิงหาคม 2561
652 ทส 1411.6/1678 ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดมุกดาหาร อุบลราชธานี และศรีสะเกษ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 สิงหาคม 2561
651 รอ 0017.3/ว 3870 ประกวดราคาจ้าง กิจกรรม ปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 สิงหาคม 2561
650 รอ 0017.3/ว 3559 ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรับรองการการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 สิงหาคม 2561
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com