ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 36 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
567 0718/2832 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไผ่ตอนกลาง อ.หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 พฤศจิกายน 2560
566 ทส 1411.6/611 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าพลาญข่อย งานสวนป่าพิบูลมังสาหาร
รายละเอียด : กำหนดขายซองประมูล ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ยื่นซองประมูลในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-10.30 น. ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตอุบลราชธานี ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และกำหนดเปิดซองประมูลหลังจากปิดรับซองประมูล ณ สถานที่ประมูลในวันเดียวกัน
สนจ.มุกดาหาร 14 พฤศจิกายน 2560
565 ทส 1411.6/582 ประมูลจำหน่ายไม้ป่านอกโครงการแบบยืนต้น ท้องที่จังหวัดอุบลฯ และท้องที่จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 พฤศจิกายน 2560
564 0032.2/3356 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและอันตราย
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 11 ตุลาคม 2560
563 ทส 1411.6/282 ประมูลจำหน่ายไม้สักและไม้กระยาเลย ท้องที่จังหวัดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 ตุลาคม 2560
562 0016.2/ว 0669 รายชื่อร้านค้าและรายการสินค้า ธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 ตุลาคม 2560
561 0625.4/ว- ประกวดราคาก่อสร้างป้ายและรั้ววิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 10 ตุลาคม 2560
560 51007/2220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 03 ตุลาคม 2560
559 0017.2/ ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศซ.2561
รายละเอียด : โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานรับผิดชอบ จังหวัดมุกดาหารโดยสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,205,421 บาท วันที่กำหนดราคากลาง 26 กันยายน 2560 เป็นเงิน 1,164,000 บาท ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณตามสัญญจ้างเลขที่ 66/2560 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง 1.นางสาวอุบลรรณ์ จันทประสาร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 2.นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 3.นางสาววิยะดา อุทานิตย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ
สนจ.มุกดาหาร 29 กันยายน 2560
558 52003/2188 ยกเลิกสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 3 โครงการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 กันยายน 2560
557 51007/2122 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นประมูลจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างและสัญญาณไฟจราจร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 กันยายน 2560
556 52003/ว 215 ขอเลื่อนวันเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 กันยายน 2560
555 0017.3/- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : 1. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 14,561,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 2. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 1,205,421 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 3. จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 67,030,000 บาท าดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
สนจ.มุกดาหาร 08 กันยายน 2560
554 ยธ 1112(ยอ)/ว5516 การขายทอดตลาด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 08 กันยายน 2560
553 ทส 1620.1/5611 สอบราคาจ้างบุคคลภายนอก
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 กันยายน 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com