ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 35 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
555 0017.3/- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด : 1. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 14,561,000 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2560 2. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารและบริเวณโดยรอบประจำปีงบประมาณ 2561 งบประมาณ 1,205,421 บาท คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2560 3. จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร งบประมาณ 67,030,000 บาท าดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2560
สนจ.มุกดาหาร 08 กันยายน 2560
554 ยธ 1112(ยอ)/ว5516 การขายทอดตลาด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 08 กันยายน 2560
553 ทส 1620.1/5611 สอบราคาจ้างบุคคลภายนอก
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 กันยายน 2560
552 52003/ว186 ประมูลราคาค่าเช่าที่วางขายสินค้าตลาดอินโดจีนชั้นใต้ดิน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 สิงหาคม 2560
551 0032.2/2776 จ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อและอันตราย แบบราคาไม่จำกัดปริมาณ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 สิงหาคม 2560
550 0032.2/2779 สอบราคาจ้างเหมาบริการสลายนิ่ว
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 สิงหาคม 2560
549 นพ 0032.001/11379 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
548 51007/1980 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสังข์ศรี หมู่ 3, 7 ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี - บ้านนาบอน หมู่ 8 ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
547 นพ 0032.001/11351 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รวม 3 กลุ่ม
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
546 0032.2/2773 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ชิ้นเนื้อ) โรงพยาบาลมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
545 0318/2592 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอประชุมอำเภอ งานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟา (หลังใหม่) /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทาการปกครองอาเภอดอนตาล
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
544 ยส 0017.3/ว.7736 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหญ้า หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
543 ศธ 0625.4/ว.- ประกาศวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเบเกอรี่ จำนวน 1 ชุด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
542 0023.5/ว.737 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปี 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
541 สกก.212/2560 ประกาศสหกรณ์การเกษตรคำชะอี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉางเอนกประสงค์ ลานตากผลผลิต และเครื่องชั่งพร้อมโรงคลุม
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com